Z ostatniej chwili

500 zł dla nauczycielek i nauczycieli

2020-11-24 12:30:05 informacje
img

W ramach rządowego programu nauczyciele mogą otrzymać refundację wydatków na naukę zdalną – do 500 zł. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 7 grudnia. Kto i jak może skorzystać z dofinansowania?

Świadczenie należy się nauczycielom, w tym dyrektorom będącym nauczycielami, zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, zarówno publicznych, jak i nie. Przysługuje również osobom niebędącym nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia z uczniami na podstawie art. 15 ust. 2-6 ustawy – Prawo oświatowe.  

Dofinansowanie nie zależy od zajmowanego przez nauczyciela stanowiska. Są więc do niego uprawnieni nie tylko tzw. nauczyciele przedmiotowcy, ale m.in. nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

Wsparciem nie są objęci nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.  

Dofinansowanie będzie wypłacone w kwocie wskazanej we wniosku na podstawie przedłożonego dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Uwaga: od świadczenia nie jest odprowadzany podatek i składki na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września do 20 listopada br. i brak jest imiennego dowodu zakupu, do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz wypełnia się oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku. Wszystkie zakupy po 20 listopada nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Jeśli nauczyciel pracuję w kilku szkołach, wniosek składa do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze. 

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 7 grudnia. Dofinansowanie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia br.

Page generated in 0.0178 seconds.