Z ostatniej chwili

Absolutorium dla prezydenta Częstochowy

2022-05-27 11:32:27 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy udzieliła prezydentowi Częstochowy wotum zaufania i absolutorium za 2021 r. Przyjęła też sprawozdanie finansowe miasta za rok ubiegły.

W trakcie sesji 26 maja za udzieleniem wotum zaufania, absolutorium oraz przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. zagłosowało 18 radnych, a 8 było przeciw.  

Wcześniej odbyła się debata związana z „Raportem o stanie Miasta Częstochowy za 2021 r.”. Raport prezentuje najważniejsze dane o mieście w sferach społecznej, gospodarczej, finansowej oraz samorządowego zarządzania Częstochową. Przedstawia stan miasta na koniec poprzedniego roku, opisując zwłaszcza realizację polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego. 

Opracowano go głównie na podstawie danych źródłowych z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek miejskich, a także danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na czas sporządzania raportu. W jego końcowej części zaprezentowano wybrane miejskie dane za 2021, dotyczące m.in. demografii, polityki przestrzennej, gospodarki, realizacji inwestycji oraz finansów miasta, w kontekście wydatków inwestycyjnych, edukacyjnych, pozyskanych przez miasto bezzwrotnych środków, poziomu zadłużenia czy ratingu finansowego. 

2021 był kolejnym trudnym rokiem, w którym ponownie - jak w 2020 r. – samorządowi przyszło mierzyć się m.in. z epidemią koronawirusa. Wpływała ona negatywnie na zdrowie społeczeństwa, pogłębiała ujemny bilans demograficzny, niosła też nadal negatywne skutki w sferze ekonomiczno-gospodarczej, w tym komplikowała i utrudniała procesy inwestycyjne. 

Na funkcjonowanie samorządu i jego możliwości finansowe wpłynął w minionym roku pogłębiający się deficyt w oświacie, związany z niekorzystnym dla samorządów sposobem naliczania subwencji, zmiany wprowadzone w prawie podatkowym, a także dalszy wzrost kosztów mediów, opłat, usług czy cen materiałów. Do zadań subwencjonowanych w oświacie miasto było zmuszone dołożyć w 2021 r. 139 mln zł.  

Mimo tych trudności Częstochowa starała się kontynuować działania tworzące możliwości rozwoju miasta m.in. jako konkurencyjnego ośrodka gospodarczego, z coraz lepszą komunikacją, dobrymi miejscami pracy oraz przyjazną miejską infrastrukturą. 

W 2021 r, dochody budżetu Miasta Częstochowy zostały zrealizowane w wysokości 1 mld 629 mln 92 tys. zł, a wydatki – w kwocie 1 mld 551 mln 402 tys. zł. 

Największym zakończonym w 2021 r. miejskim zadaniem inwestycyjnym była przebudowa linii tramwajowej, zrealizowana łącznym kosztem 130 mln zł (z czego 45 mln stanowiły wydatki w 2021 r.), jako unijne zadanie inwestycyjne spółki miejskiej MPK. Z inwestycji zlecanych przez Urząd Miasta największą sfinalizowaną  w 2021 r. była przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy połączona z rewitalizacją Starego Rynku oraz aranżacją w przestrzeni rynku Teatru Rzeźb Jerzego Kędziory (koszt 27,2 mln zł).    

Harmonogramy realizacji największych miejskich inwestycji drogowych (przebudowa alei Wojska Polskiego i DK-46) zostały przesunięte czasowo. Powodem były przedłużone procedury formalno-prawne, związane z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień oraz koniecznych odstępstw od warunków technicznych, jakim podlegają drogi publiczne i ich usytuowanie, a także kłopoty firm i ograniczenia wynikające z trwającej w 2021 r. pandemii. Mniejszy od zaplanowanego stopień zaawansowania tych dwóch unijnych inwestycji wpłynął na ogólnie niższe wykonanie budżetu zaplanowanego w ubiegłym roku na miejskie inwestycje.   

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0211 seconds.