Z ostatniej chwili

Decyzja środowiskowa dla połączenia 1 Maja z Krakowską

2020-02-26 11:16:43 informacje
img

Miasto uzyskało decyzję środowiskową dotyczącą planowanego połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiej nad torami PKP. Daje to możliwość kontynuacji procedur związanych z przygotowaniem tej potrzebnej inwestycji. Będzie też argumentem w staraniach o zewnętrzne dofinansowanie, niezbędne dla realizacji zadania - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasat.   

Przedsięwzięcie, jeśli dojdzie do jego realizacji, ma polegać na budowie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza, przez ul. 1 Maja i Ogrodową do skrzyżowania ulic Krakowskiej i ks. Wróblewskiego. Nad torami kolejowymi (między 1 Maja a Ogrodową) prowadzić powinien wiadukt o długości 108 m. Budowa połączenia umożliwiłaby odciążenie m.in. alei Najświętszej Maryi Panny i bezpośrednie połączenie – w ramach ruchu lokalnego - między dzielnicą Trzech Wieszczów a Starym Miastem, bez konieczności przejazdu przez centrum miasta.  

Wniosek o uzgodnienie środowiskowe Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie złożył już w październiku 2017 roku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał w ostatnich dniach decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Dokument po uprawomocnieniu się umożliwi dalsze przygotowania do realizacji tego strategicznego zadania komunikacyjnego.

W uzasadnieniu do decyzji czytamy m.in., że wybrany wariant połączenia: za torami kolejowymi przebiegać będzie przez teren ogródków działkowych, krzyżując się z ul. Stawową i biegnąc równolegle do ul. Małej od strony północnej oraz wzdłuż zlokalizowanego po południowej stronie planowanej inwestycji Zespołu budynków Przędzalni Czesankowej „Elanex” - nie ingerując w jego zabudowania. Na ul. Krakowskiej zaplanowano nowe skrzyżowanie rozdzielające kierunki ruchu do połączenia z istniejącym fragmentem jednokierunkowej ul. Krakowskiej po stronie północnej oraz z projektowanym rondem.

Decyzja wymienia szereg zaleceń dla potencjalnej realizacji zadania, które pozwolą ograniczyć oddziaływanie inwestycji na otoczenie.

Do realizacji tego dużego zadania komunikacyjnego w perspektywie kilku najbliższych lat niezbędne jest dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. O wsparcie miasta w zabiegach o środki m.in. na tę miejską inwestycję, wnioskował - w czasie ostatniego spotkania z częstochowskimi parlamentarzystami - prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Charakterystyka i parametry inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa połączenia komunikacyjnego o długości 1198,14 m od ulic 1 Maja - Krakowska, od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i księdza Wróblewskiego w Częstochowie.Planowany odcinek połączenia komunikacyjnego projektuje się jako drogę gminną klasy „Z” (zbiorcza).

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.:

- budowę jezdni połączenia komunikacyjnego,

- budowę obiektu mostowego,

- przejście nad terenami kolejowymi,

- budowę łącznika drogowego pomiędzy ul. Ogrodową i nowobudowanym połączeniem komunikacyjnym,

- rozbiórkę kładki dla pieszych nad terenem kolejowym,

- połączenie ul. 1 Maja z ul. Ogrodową,

- rozbiórkę budynków kolidujących z projektowanym rozwiązaniem,

- rozbiórkę ogrodzeń,

- przebudowę wejść i zjazdów do posesji,

- przebudowę i budowę ciągów pieszych,

- budowę dróg rowerowych,

- przebudowę ronda Mickiewicza oraz skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego,

- przebudowę i budowę zatok autobusowych,

- budowę miejskiej kanalizacji technologicznej,

- przebudowę i budowę systemu odwodnienia, 

- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę kolidującej infrastruktury niezwiązanej z drogą (sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć trakcyjna tramwajowa i kolejowa),

- wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni połączenia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) z wyłączeniem odcinków na łukach poziomych gdzie przewiduje się poszerzenie pasów ruchu oraz na obiekcie mostowym gdzie jezdnia poszerzona zostanie do 8 m (2 x 4 m).

Obiekt mostowy planowany jest nad linią kolejową. Przewiduje się budowę obiektu trójprzęsłowego o konstrukcji zespolonej.

Parametry obiektu:

a) liczba przęseł – 3 szt.,
b) długość przęsła – ok. 36 m,

c) długość obiektu – ok. 108 m,
d) szerokość obiektu – ok. 17 m,

e) skrajnia pionowa – ok. 6,7 m.

Odcinki dojazdowe do obiektu w zależności od końcowych uzgodnień oraz zatwierdzeń przewiduje się wykonać w nasypach ziemnych pozwalających uzyskać wymaganą skrajnię nad przeszkodą - linią kolejową lub jako dodatkowe przęsła obiektu w celu wykorzystania terenu na miejsca parkingowe.

Page generated in 0.0201 seconds.