Z ostatniej chwili

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla NGO

2020-04-09 17:12:38 informacje
img

Organizacje pozarządowe mogą także ubiegać się o dofinansowanie z tytułu spadku przychodów z działalności statutowej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
Taką możliwość daje im ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 
Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności statutowej o co najmniej 30% w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Miesiąc jest tu rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni.
Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.
Szczegóły dotyczące wysokości przyznawanych środków, obowiązków organizacji pozarządowej w związku z uzyskaniem dofinansowania, pomocy publicznej, a także sposobu postępowania przy ubieganiu się o dofinansowanie - można znaleźć na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13842 

Page generated in 0.0228 seconds.