Z ostatniej chwili

Jurajski Ptak Fantastyczny

2024-05-13 13:20:54 informacje
img

W tym kon­kur­sie liczy się wy­obraź­nia. Jego temat to: Ju­raj­ski Ptak Fan­ta­stycz­ny 2024. Uczest­ni­cy na pod­sta­wie ogól­nej wie­dzy o pta­kach po­win­ni wy­kre­ować  ptaka fan­ta­stycz­ne­go, wy­my­ślo­ne­go, nie­re­al­ne­go, baj­ko­we­go i na­zwać go (można go krót­ko opi­sać lub na­pi­sać na jego temat krót­ki wiersz, li­me­ryk). 

Ptak może mieć cechy in­nych zwie­rząt bądź rze­czy, np. może być po­kry­ty inną ma­te­rią niż pióra, jego wy­gląd może przy­po­mi­nać inne zwie­rzę, ale jed­no­cze­śnie po­wi­nien za­cho­wać cechy wy­glą­du ptaka. 

Obraz po­wi­nien mieć cechy eklek­tycz­ne­go bri­ko­la­żu. 

Przy re­ali­za­cji te­ma­tu na­le­ży się wy­ka­zać po­my­sło­wo­ścią oraz in­dy­wi­du­al­no­ścią. Można, ale nie trze­ba, wpro­wa­dzić do pracy ele­men­ty ko­ja­rzą­ce się z na­szym re­gio­nem – Jurą (bę­dzie to atu­tem pracy kon­kur­so­wej).

Prace kon­kur­so­we wraz z przy­kle­jo­ną z tyłu wy­peł­nio­ną Kartą Zgło­sze­nio­wą na­le­ży do­star­czyć w ter­mi­nie do 31 maja 2024 r. do pra­cow­ni Ar­ty­stycz­na Jura w Miej­sko-Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Żar­kach.

Page generated in 0.016 seconds.