Z ostatniej chwili

Korytarz ekologiczny wzdłuż Warty i Stradomki

2022-05-18 13:56:21 informacje
img

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko – w części obejmującej fragmenty dolin rzecznych Warty i Stradomki  –  można się zapoznać do 7 czerwca – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Projekt dotyczy obszaru w dzielnicach Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie obejmującego fragmenty dolin rzecznych rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką. Zajmuje on powierzchnię około 65 ha wzdłuż fragmentów dolin rzecznych: rzeki Stradomki (na długości około 1,3 km, powyżej ul. Rzeźnickiej aż do ujścia do rzeki Warty na wysokości al. Wojska Polskiego) oraz rzeki Warty (na długości około 2,3 km, powyżej mostu przy al. Pokoju) wraz z sąsiadującymi terenami zielonymi.

Konieczność objęcia planami miejscowymi dolin rzecznych postulował od dłuższego czasu Wydział Ochrony Środowiska UM w ramach wniosków do formułowania Wieloletnich Programów Sporządzania Planów Miejscowych (na lata 2015-2018 i 2019-2023). Jako kluczowe wskazał objęcie planami miejscowymi dolin rzecznych, by umożliwić ich prawną ochronę przed niekontrolowaną zabudową.
Celem opracowania planu jest ochrona terenów zielonych stanowiących korytarz ekologiczny w ciągu dolin rzecznych rzek Warty i Stradomki, rozumiana jako ochrona dolin rzecznych przed zabudową obiektami kubaturowymi oraz dokonywaniem zmian w sposobie ukształtowania terenów np. poprzez wykonywanie prac ziemnych, takich jak nasypywanie, wyrównywanie czy utwardzanie.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyłożony do publicznego wglądu. Można się z nim zapoznać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Legionów 52, w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 34/3707888, a także w zakładce na miejskiej stronie internetowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 31 maja o godz. 14.00 wyłącznie w formie wideokonferencji). Zainteresowani udziałem w tej dyskusji są proszeni o przesłanie najpóźniej do 30 maja do godz. 12.00 zgłoszenia na adres e-mail: mpup@czestochowa.um.gov.pl , podając w jego treści: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby. Jedynie osobom zgłoszonym w wyznaczonym terminie przesłany zostanie link z zaproszeniem do wideokonferencji wraz z instrukcją  uczestnictwa (na adres poczty elektronicznej zgłaszającego). W razie braku zgłoszeń lub zgłoszeń po terminie przyjmuje się, że w dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył. Wideokonferencja zostanie przeprowadzona za pomocą BigBlueButton – systemu dostępnego dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Do udziału w wideokonferencji konieczna jest przeglądarka internetowa zgodna z tym systemem, zainstalowana na komputerze lub na urządzeniu mobilnym.

Udział w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniania ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania wideokonferencji.

Osoby, które nie mają możliwości udziału w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji, mogą się kontaktować z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej – w ramach wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu – po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr. tel.: 34/3707888.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2022 r. Należy je przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej https://bip.czestochowa.pl/sprawa-do-zalatwienia/1167606/pp005-uwagi-do-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-lub-jego-zmiany-skladane-po-wylozeniu-do-publicznego-wgladu

Page generated in 0.0235 seconds.