Z ostatniej chwili

Matura, egzamin ośmioklasisty i zawodowy

2020-05-20 14:47:20 informacje
img

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 maja ustaliło terminy i procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminów maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r. - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

* Harmonogram egzaminów
- Egzamin ósmoklasisty: potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy - od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.
- Egzamin maturalny: część pisemna  w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek 8 czerwca i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego zaplanowano od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki będą znane do 30 września.
- Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe. 12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.
*Ważne dla maturzystów
- W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. Chyba że ktoś do 7 lutego br. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekaże do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.
Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
- Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat
Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby go zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.
*
Rozporządzenie MEN zawiera również szereg zmian związanych z przeprowadzeniem egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wprowadza też nowe rozwiązania dla szkół policealnych. 

Page generated in 0.0164 seconds.