Z ostatniej chwili

Miejscowy plan: Wyczerpy-Aniołów

2020-05-04 11:02:07 informacje
img

Do 25 maja można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej i Rząsawskiej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu podjęli radni 26 marca. 
Plan dotyczy obszaru o powierzchni ok. 53,5 ha, po północnej stronie ul. Warszawskiej (drogi krajowej nr 91), który od zachodu graniczy z terenem linii kolejowej, a od północy z projektowaną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Częstochowy drogą klasy głównej. 
Obowiązujące Studium jako główne kierunki przeznaczenia tego obszaru wskazuje tereny zabudowy usługowej z produkcją w granicach strefy gospodarczej oraz zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w granicach strefy miejskiej. 
Potrzeba opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z planów inwestycyjnych Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o.. Firma w ubiegłym roku złożyła stosowny wniosek w tej sprawie. 
W części zachodniej obszaru, którego dotyczy plan, zlokalizowana jest huta szkła oraz inna zabudowa usługowo-produkcyjna, natomiast w części południowej domy jednorodzinne oraz zabudowa usługowa. Część środkowa i wschodnia to tereny rolnicze i porolnicze.
Zainteresowani mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 r. Należy je przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki podawczej Urzędu Miasta Częstochowy – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Page generated in 0.0132 seconds.