Z ostatniej chwili

Miejscowy plan - Częstochówka-Parkitka

2020-06-09 17:00:10 informacje
img

Od 10 czerwca do 10 lipca będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Poleskiej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni 2,6 ha w dzielnicy Częstochówka-Parkitka. Celem opracowania planu jest efektywniejsze wykorzystanie działek (w tym gminnych) przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe. Chodzi o zmianę ustalonych wskaźników oraz linii zabudowy - w nawiązaniu do zrealizowanych w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. Ze względu na ukształtowanie terenu i dużą różnicę wysokości pomiędzy skrajnymi punktami, obszar ten wymaga wprowadzenia szczególnych ustaleń co do  dopuszczalnej wysokości powstających budynków. Projektem objęto obszar położony w strefie ekspozycji sanktuarium jasnogórskiego. W rejonie opracowania nie ma obiektów i obszarów cennych przyrodniczo ani takich, które byłyby wpisane do rejestru zabytków. 
W granicach obszaru objętego projektem planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej, przyjęty uchwałą Rady Miasta Częstochowy w 2011 roku. Sporządzony projekt stanowi modyfikację tego obowiązującego planu i jest zgodny z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Częstochowy z 2019 r. 
Projekt będzie można obejrzeć od 10 czerwca do 10 lipca w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno -Planistycznej przy ul. Katedralnej 8, lok. 57 od godz. 8.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr. telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https://bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 10 lipca o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Page generated in 0.0182 seconds.