Z ostatniej chwili

Miejscowy plan - Zawodzie i Ostatni Grosz z dolinami rzecznymi

2020-06-05 13:35:49 informacje
img

Częstochowscy radni uchwalili przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic Zawodzie-Dąbie i Ostatni Grosz. Plan obejmuje fragmenty dolin Warty i Stradomki, na odcinku między aleją Pokoju a ul. Rzeźnicką - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Mający ok. 65 hektarów powierzchni obszar obejmuje fragment doliny rzeki Stradomki na długości około 1,3 km – powyżej ul. Rzeźnickiej aż do ujścia do rzeki Warty na wysokości alei Wojska Polskiego – oraz około 2,3 km doliny Warty, powyżej mostu przy alei Pokoju.
Wzdłuż doliny Stradomki przebiegają granice stanowiska przyrodniczego „Dolina Dolnej Stradomki”. Obejmuje on fragment o dużym zróżnicowaniu siedliskowym – to koryto rzeczne, resztki starorzecza (Stawik Motowski) oraz zespoły szuwarowe, bagienne, łąkowe i resztki lasów, o charakterze łęgowym i grądowym. Duże walory krajobrazowe doliny wynikają z jej układu łąk, szuwarów, fragmentów lasów, kęp drzew oraz zarośli. Jest tu wiele miejsc, w których gniazdują ptaki i zwierzęta. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na tym fragmencie obszaru jest średnie (raz na 100 lat).
Z kolei fragment obejmujący dolinę Warty graniczy z terenami produkcyjnymi dawnych zakładów włókienniczych (obecnie znajdują się tam m.in. Polontex S.A. i FORTUM Power and Heat Polska), ale także jednorodzinną zabudową mieszkaniową oraz rodzinnymi ogrodami działkowymi. W granicach tego obszaru zawierają się tereny narażone na potencjalne straty powodziowe w sytuacji, gdy doszłoby do całkowitego zniszczenia wału na Warcie.
Obszar został wskazany do objęcia planem zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM, złożonymi do Wieloletnich Programów Sporządzania Planów Miejscowych na lata 2015-2018 oraz 2019-2023. W programach tych wskazano na zasadność objęcia miejscowymi planami terenów zielonych w ciągach dolin rzecznych. Uregulowanie zasad ich zagospodarowania i wykorzystania ma służyć ich ochronie.  
Projekt planu opracuje zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej. Na tym etapie nie przewiduje się konieczności realizacji przez gminę inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (należących do jej zadań własnych). Po opracowaniu projektu sporządzona będzie prognoza skutków finansowych uchwalenia planu – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Page generated in 0.0165 seconds.