Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla Parkitki

2021-01-04 09:39:53 informacje
img

Do 19 stycznia będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący rejon ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno- Planistycznej przy ul. Katedralnej 8, lok. 57, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.
14 stycznia o godz. 13.00 zostanie przeprowadzona - za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji) - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie tego planu.
Sporządzany projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni ok. 51 ha pomiędzy ulicami Obrońców Westerplatte, Małopolską, Mazowiecką, Bialską i Nowobialską wraz z terenem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Jego celem jest wprowadzenie spójnych i porządkujących zasad dla zagospodarowania i zabudowy terenów obecnie podlegających intensywnemu i chaotycznemu zabudowywaniu poprzez: wyznaczenie odrębnych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową, ustalenie obsługi komunikacyjnej obszaru i przeznaczenie terenów pod planowaną rozbudowę ul. Obrońców Westerplatte i ul. Małopolskiej, wyznaczenie terenu pod planowaną drogę klasy zbiorczej (na przedłużeniu ul. Nowobialskiej w kierunku północnym). 
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2021 r.
Projekt planu miejscowego wraz z rysunkiem oraz uzasadnieniem można znaleźć na stronie https://bip.czestochowa.pl/artykul/2351/1167629/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-polozony-w-czestochowie-w-dzielnicy-czestochowka-parkitka-w-rejonie-ulic-malopolskiej-obroncow-westerplatte-oraz-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-wraz-z-uzasadnieniem-i-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko. 

 

Page generated in 0.016 seconds.