Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla rejonu ulicy Poleskiej

2020-11-25 14:58:45 informacje
img

Częstochowscy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Poleskiej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Plan dotyczy obszaru o powierzchni 2,6 ha w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, a celem opracowania było stworzenie możliwości efektywniejszego wykorzystania działek, przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe, znajdujących się w granicach obowiązującego planu miejscowego. Teren ten jest własnością osoby prywatnej oraz Gminy Miasta Częstochowy. W jego sąsiedztwie - pomiędzy ulicami Okulickiego i Poleską - powstają budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z centrum handlowo-usługowym.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiany planu) obejmującego rejon ulicy Poleskiej częstochowscy radni podjęli w listopadzie 2019 r. 

Wniosek o zmianę miejscowego planu, obowiązującego od 2011 r. – obejmującego obszar w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej - zgłosił do Prezydenta Miasta inwestor (właściciel większości terenu), planujący budowę kolejnych budynków wielorodzinnych.

Chodziło przede wszystkim o zmianę ustalonych wskaźników oraz linii zabudowy - w nawiązaniu do zrealizowanych w sąsiedztwie bloków. Ze względu na ukształtowanie terenu i dużą różnicę wysokości pomiędzy skrajnymi punktami, obszar ten wymagał wprowadzenia szczególnych ustaleń w zakresie dopuszczalnej wysokości powstających budynków. Nowym planem objęto obszar położony w strefie ekspozycji sanktuarium jasnogórskiego. W rejonie opracowania nie ma obiektów i obszarów cennych przyrodniczo ani takich, które byłyby wpisane do rejestru zabytków. 

Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Poleskiej częstochowscy radni przyjęli na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 19 listopada. 

Nowy plan stanowi niewielką modyfikację obowiązującego planu i jest zgodny z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Częstochowy z 2019 r. 

Page generated in 0.0154 seconds.