Z ostatniej chwili

Od 13 maja nabór do szkół ponadpodstawowych

2024-05-13 11:47:21 informacje
img

Dziś rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych. Będzie prowadzony elektronicznie, potrwa do 17 czerwca. W Częstochowie – we wszystkich typach szkół – na młodzież czeka ponad 1,5 tys. miejsc - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W częstochowskich szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto, dla uczennic i uczniów przygotowano w sumie 1680 miejsc – 700 w liceach, 700 w technikach i 280 w branżowych szkołach I stopnia.

By wybrać szkołę ponadpodstawową rodzice, opiekunowie prawni bądź uczniowie muszą wypełnić formularz rekrutacyjny online. Podane są tam szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej, zasadach rekrutacji, harmonogramie, instrukcji postępowania oraz bieżących sprawach związanych z rekrutacją. Terminy rekrutacji dostosowane są do zmienionego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

A oto najważniejsze terminy związane z rekrutacją ogłoszone przez Śląskiego Kuratora Oświaty:

• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 13 maja do 17 czerwca, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 13 maja do 29 maja.

• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć od 21 czerwca do 5 lipca.

• Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 lipca.

• Listy kandydatów przyjętych ogłoszone będą 19 lipca.

• W terminie od 12 do 18 lipca kandydaci zakwalifikowani składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

• Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

• W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w załączniku na stronie www Kuratorium Oświaty w Katowicach.

• Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Powyższe terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0166 seconds.