Z ostatniej chwili

Od nowego roku więcej zadań dla Centrum Usług Komunalnych

2020-10-27 15:50:27 informacje
img

Kilka uchwał związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Komunalnych podjęła Rada Miasta. Rozszerzono zakres działania CUK – zmiany mają m.in. usprawnić koordynację prac w sferze utrzymania porządku na zielonych terenach miasta - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego magistratu.

Dotychczas zadania własne Gminy Miasto Częstochowa wykonywane przez CUK – i określone w jego statucie – obejmowały prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację określonych usług, nadzorowanie i kontrolę sposobu realizacji tych usług (z zakresu działalności CUK), rozliczanie finansowe podmiotów dostarczających takich usług na rzecz miasta oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie. Teraz ta lista wydłużyła się.

Po zmianach, które radni wprowadzili w uchwale z grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Komunalnych, jej działalność – obok utrzymania czystości i porządku w mieście oraz pielęgnacji miejskiej zieleni – obejmie również utrzymanie rowerów miejskich i zarządzanie nimi, a także utrzymanie placów rekreacji ruchowej, placów zabaw, fontann, małej architektury i zarządzanie tymi obiektami.  

W ramach utrzymania czystości i porządku w mieście do zadań Centrum będzie należało tworzenie i nadzorowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w tym punktów stacjonarnych – z wyjątkiem tego, które znajduje się na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z .o.o. w Sobuczynie.

Lista związanych z utrzymaniem czystości i porządku zadań realizowanych przez CUK została wydłużona. A zatem Centrum będzie prowadzić też Biuro Obsługi Deklaracji – częstochowianie będą mogli dzięki niemu realizować czynności, wynikające z obowiązujących w mieście przepisów dotyczących systemu gospodarowania odpadami, a także przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. CUK będzie też prowadził postępowania administracyjne oraz windykacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do jego zadań będzie też należało sprawowanie kontroli nad prowadzeniem właściwej gospodarki odpadami w Częstochowie.

Co do pielęgnacji zieleni zadania CUK poszerzyły się o podejmowanie działań związanych z rozwojem, rewaloryzacją i rewitalizacją terenów zieleni miejskiej oraz prowadzeniem remontów i inwestycji w tym zakresie.

Dyrekcja CUK otrzymała też upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami czy zapewnienia porządku w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości. Da to możliwość prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, a także wykonywania czynności sprawdzających wynikających z ordynacji podatkowej.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0222 seconds.