Z ostatniej chwili

Polityka społeczna - programy przyjęte

2021-12-30 19:19:53 informacje
img

Na grudniowej sesji częstochowscy radni przyjęli nowe programy dotyczące polityki społecznej – wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnością oraz problemu bezdomnośic - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023 ma wzmocnić potencjał rodzin, a w konsekwencji zapobiegać narastaniu w nich sytuacji kryzysowych. Poprzez rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracy z rodziną naturalną prognozuje się zapewnienie każdemu dziecku prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Równoległa realizacja obydwu programów w kilkuletniej perspektywie zminimalizuje zjawisko sieroctwa społecznego. Program kontynuuje zapisy wcześniejszego, obejmującego lata 2018-2020.
Kolejny z przyjętych - „Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Częstochowa do roku 2030” to kompleksowe opracowanie zawierające planowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Wyznacza cele i zadania do realizacji oraz wskazuje, kto i przy pomocy jakich środków winien je realizować.
Program jest kontynuacją działań na rzecz osób z niepełnosprawnością realizowanych przez Miasto w latach 2014-2020.
„Program  przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności w mieście Częstochowie do roku 2030” przewiduje podejmowanie działań profilaktycznych, osłonowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Częstochowy. Równoległa realizacja wymienionych działań zapobiegnie dalszemu rozwojowi zjawiska bezdomności, a w efekcie je zminimalizuje.

Page generated in 0.0216 seconds.