Z ostatniej chwili

Powstanie plan ogólny miasta

2023-11-22 10:57:00 informacje
img

Powstanie plan ogólny miasta

To efekt tegorocznej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która od 2026 r. zastępuje studium przestrzenne planem ogólnym – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Częstochowy przegłosowana na ostatniej sesji Rady Miasta jest konsekwencją nowych regulacji prawnych, które uchylają przepisy w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.  Dotychczasowe ustalenia studium znajdą się po części w planie ogólnym i w strategii rozwoju miasta.
Zagadnienia strategiczne i kierunkowe, w tym kreowanie polityki przestrzennej gminy, będą elementem strategii rozwoju miasta, natomiast zasady realizacji polityki przestrzennej będą ustalane w planie ogólnym gminy, który stanie się nowym narzędziem planistycznym.
Jego ustalenia dadzą podstawę do uchwalania nowych planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy – w obszarach uzupełnienia zabudowy. Trzeba będzie w nim obowiązkowo określić strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne. Można będzie też ustalić obszary uzupełnienia zabudowy.  
Możliwość wydania warunków zabudowy ma zostać uwzględniona w planie ogólnym, czyli na specjalnych obszarach uzupełnienia zabudowy. W obecnym stanie prawnym zasadą jest, że decyzje o warunkach zabudowy są wydawane wszędzie tam, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według nowej ustawy jeżeli dana inwestycja będzie zlokalizowana poza takim obszarem, co do zasady gmina nie będzie mogła wydać decyzji o warunkach zabudowy. Ma to zapobiegać rozlewaniu się zabudowy.
Sposób wyznaczania takich miejsc określi szczegółowo rozporządzenie.
Plan ogólny musi zostać uchwalony obowiązkowo dla całego miasta (z wyłączeniem terenów zamkniętych) do końca 2025 r. Po 2025 r. obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego straci moc i od początku 2026 r. uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, a także wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwe, jeżeli w mieście wejdzie w życie plan ogólny.

Grafika: fragment rysunku obecnie obowiązującego miejskiego studium przestrzennego

Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0179 seconds.