Z ostatniej chwili

Prezydenci miast: Problemy z COVID, do tego kryzys budżetowy

2020-11-02 16:11:49 informacje
img

O sytuacji epidemicznej w woj. śląskim oraz kryzysie samorządowych budżetów rozmawiali prezydenci miast z regionu w ramach Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Spotkanie w formule on-line odbyło się 30 października.

- Sytuacja epidemiczna staje się coraz trudniejsza, co widzimy w naszych miastach i w skali całego kraju. Jako samorządowcy staramy się panować nad nią, ale każdego dnia jesteśmy zaskakiwani nowymi problemami - mówił na początku wideokonferencji Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.- Kolejni pracownicy, czy to w urzędzie, jednostkach podległych, czy spółkach realizujących zadania publiczne na rzecz samorządu, trafiają na kwarantannę lub do tzw. izolacji. Jednak ciągłość usług publicznych musi być zapewniona.

*Nowe ogniska i słaba koordynacja

Krzysztof Mejer odniósł się też do problemów, które wynikają z ciągłego pojawiania się nowych ognisk zakażeń, czy to w zakładach pracy, placówkach medycznych czy takich jednostkach, jak domy pomocy społecznej, jak to ma miejsce obecnie w Rudzie Śląskiej. W trakcie wideokonferencji pojawiło się wiele problematycznych kwestii wynikających z epidemii. Wśród nich to na przykład długi, bo ok. 2-3-dniowy, czas oczekiwania na wynik wymazu czy bieżące przeciążenie w realizowaniu zadań przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

W wideokonferencji wziął też udział Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Przypomniał, że od początku trwania epidemii zasadniczym wyzwaniem jest sprawne koordynowanie działań, które podejmują poszczególne służby w walce z COVID-19, zarówno w ramach administracji rządowej, jak i samorządowej.

- Mam na myśli nie tylko szybszy przepływ informacji w ramach naszego województwa, ale też pomiędzy województwami i w odniesieniu do całego kraju – powiedział.

Prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zwrócił też uwagę, że tzw. koordynatorzy wojewódzcy powołani w związku z epidemią powinni posiadać wiedzę, jakie jest obłożenie szpitali w sąsiednich częściach Polski.

- Nie powinniśmy dopuścić do tego, że gdzieś - w innych częściach naszego kraju - będą wolne łóżka szpitalne, jednak ze względu na brak informacji nie będziemy w stanie z nich skorzystać – podsumował ten wątek dyskusji Piotr Kuczera, przewodniczący Związku, prezydent Rybnika.

*Bez nadwyżki operacyjnej i dziura w oświacie

Drugim tematem poruszonym na Konwencie Prezydentów Miast na Prawach Powiatu były finanse samorządów lokalnych. Jak wiadomo, w samorządach lokalnych trwają prace nad projektami uchwał budżetowych. Niestety - ze względu na szeroko rozumiany kryzys, także w samorządowych finansach - gminy i powiaty stają przed koniecznością ograniczenia przyszłorocznych wydatków.

- Po raz pierwszy miasto nie będzie miało nadwyżki operacyjnej, a więc utraci tzw. potencjał inwestycyjny.To oznacza brak środków na realizowanie inwestycji oraz spłacenie zadłużenia - powiedział Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Przypomniał, że poza problemami, które wynikają ze spadków z udziałów w PIT, innych zmian prawnych oraz epidemii, wyzwaniem jest i będzie finansowanie oświaty.

Do ostatniego z tematów odniósł się w trakcie wideokonferencji prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk - wiceprzewodniczący Związku. Przypomniał, że miasto od 2016 r. dopłaca coraz wyższe kwoty do zadań związanych z edukacją.

- Zaczynaliśmy wówczas od dopłaty na poziomie 48 milionów złotych, a w tym roku to już ponad 100 milionów. Gdy policzyliśmy wszystkie ubytki w dochodach i koszty, które częstochowski samorząd poniósł w tym roku ze względu na liczne zmiany przepisów prawa, nowe obowiązki lub niedofinansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, to otrzymaliśmy kwotę 178 milionów – podsumował.

Prezydent Częstochowy zaapelował do pozostałych samorządowców o przyjęcie stanowiska w sprawie zmodyfikowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz reguły związanej z równoważeniem budżetu w części dotyczącej  dochodów i wydatków bieżących.

Ponadto z uwagi na trwającą epidemię i liczne ograniczenia z niej wynikające, podczas wideokonferencji samorządowcy przyjęli stanowisko w sprawie określenia nowych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania sprawozdań, informacji i projektu budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową. Stanowisko zostanie przedłożone Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (będzie dostępne po 2.11 na www.silesia.org.pl w Aktualnościach).

*

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzesza obecnie 141 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu). Jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).  

 

Page generated in 0.0149 seconds.