Z ostatniej chwili

Protest Miasta w sprawie przesyłek poleconych bez potwierdzenia odbioru

2020-04-28 10:00:55 informacje
img

Władze Częstochowy protestują w sprawie zmiany sposobu doręczania przez Pocztę Polską przesyłek poleconych do skrzynek pocztowych odbiorców bez konieczności kwitowania odbioru. Zaburzono w ten sposób tok postępowań administracyjnych. Jest to też niezgodne z umową, którą miasto podpisało z Pocztą Polską. Jeżeli nowe zasady nie zostaną zmienione, miasto zapowiada egzekwowanie szkód będących efektem takiego działania Poczty na drodze postępowania sądowego.
Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta, Częstochowa wysłała w tej sprawie list do centrali Poczty Polskiej w Warszawie. 
Poczta powołuje się na wytyczne kierownictwa, których wdrożenie umożliwiły zmiany w prawie pocztowym wprowadzone ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV 2. Skorzystała z zapisów, które otworzyły możliwość doręczania przesyłek poleconych do skrzynek pocztowych odbiorców bez konieczności kwitowania przez nich odbioru przesyłek. Z możliwości stosowania przez pocztę m.in. w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego takiego sposobu doręczania tych przesyłek wyłączone zostały tylko sądy, prokuratury, inne organy ścigania oraz komornicy sądowi.
Tymczasem zgodnie z ciągle obowiązującymi przepisami Prawa pocztowego przesyłka polecona jest  przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem (art. 3 pkt 22 ustawy Prawo pocztowe). Każda przesyłka polecona jest przesyłką rejestrowaną, a więc  przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru (art. 3 pkt 23 ustawy Prawo pocztowe). Oznacza to, że nadawca otrzymuje potwierdzenie nadania oraz przesyłka ma własny, unikalny numer identyfikacyjny, który umożliwia m.in. śledzenie jej drogi. Potwierdzenie nadania stanowi natomiast dowód nadania, niezbędny w przypadku reklamacji.
Doręczanie przesyłek poleconych bez pokwitowania jest więc sprzeczne z aktualnymi zapisami i definicjami ustawy Prawo pocztowe. Dlatego władze miasta stanowczo przeciwko temu protestują.
Miasto korzysta z usług Poczty Polskiej SA, a więc z usług operatora wyznaczonego. Jest związane w tym zakresie umową zawartą na początku 2020 r.
Administracja samorządowa zobowiązana jest wysyłać korespondencję listami poleconymi, aby mieć pewność, że dotarła do adresata w określonym terminie. Brak pokwitowań w dokumentacji nadawczej operatora pocztowego skutkuje niemożnością stwierdzenia terminu i prawidłowości doręczenia przesyłki. Będzie to miało wpływ na prowadzenie postępowań administracyjnych, a także odwoławczych. To – zdaniem miasta - działanie niedopuszczalne, narusza również zapisy obowiązującej obie strony umowy na świadczenie usług pocztowych.
Poczta Polska, nie pobierając pokwitowania doręczenia przesyłki poleconej, narusza zapisy wiążącej ją umowy, gdyż nie wykonuje należycie obowiązków z niej wynikających co do przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. Przyjmując do wykonania usługę doręczenia listu poleconego, chce doręczać te listy jako przesyłki nierejestrowane. Rodzi się więc pytanie, jaką opłatę zamierza  pobrać za tę usługę?
W przesłanej korespondencji Miasto wnosi o właściwe wykonywanie przez Pocztę Polską S.A. obowiązków wynikających z Prawa pocztowego oraz umowy w zakresie świadczenia usług pocztowych w 2020 r.
Zdaniem Urzędu Miasta w przypadku dalszego stosowania wprowadzonych niedawno praktyk wszelka odpowiedzialność za wyrządzone przez takie działanie szkody społeczne i nieprawidłowości administracyjne spadnie na Pocztę Polską i będzie przez Miasto egzekwowana na drodze postępowania sądowego.

Page generated in 0.0158 seconds.