Z ostatniej chwili

Strategia rozwoju subregionu – zaproszenie do konsultacji

2022-05-04 12:14:22 informacje
img

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego obejmujący 34 jednostki samorządu terytorialnego opracowuje projekt Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Subregion Północny Województwa Śląskiego obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Miasto Częstochowa, Powiat Częstochowski, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski, Gmina Kłobuck, Miasto Myszków, Miasto Blachownia, Gmina Krzepice, Gmina Koniecpol, Gmina i Miasto Koziegłowy, Gmina Żarki, Gmina Dąbrowa Zielona, Gmina Janów, Gmina Kamienica Polska, Gmina Kłomnice, Gmina Konopiska, Gmina Kruszyna, Gmina Lelów, Gmina Lipie, Gmina Miedźno, Gmina Mstów, Gmina Mykanów, Gmina Niegowa, Gmina Olsztyn, Gmina Opatów, Gmina Panki, Gmina Poczesna, Gmina Popów, Gmina Poraj, Gmina Przyrów, Gmina Przystajń, Gmina Rędziny, Gmina Starcza i Gmina Wręczyca Wielka.

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zawierać będzie cele rozwoju obszaru oraz część wdrożeniową opisującą realizację ZIT na obszarze Subregionu Północnego, będzie zatem pełniła funkcję strategii ZIT.

Jednym z warunków Strategii ZIT jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem dokumentu.

Tym samym przygotowywany dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m.in. w obszarach:

- społeczeństwa obywatelskiego

- organizacji działających na rzecz ochrony środowiska

- promowanie włączenia społecznego

- praw podstawowych

- praw osób z niepełnosprawnościami 

- równości i niedyskryminacji

- nauki 

- kultury 

- przedsiębiorczości. 

Od partnerów oczekuje się zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Autorom zależy na dokumencie, który będzie wynikiem szerokiego dialogu oraz partnerskiej współpracy szerokiego grona partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru funkcjonalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

Główną formą współpracy będzie zgłaszanie uwag do przekazanego przez Związek Subregionu do partnerów projektu Strategii.

Dlatego Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego zachęca partnerów społeczno-gospodarczych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie do wsparcia działań i zgłoszenia chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu. Wskaże to pożądany kierunek działania i przyczyni się do rozwiązywania problemów i wspólnego skoordynowanego zaspokajania potrzeb Subregionu.

Zgłoszenie uczestnictwa w procesie współtworzenia i konsultacji Strategii Subregionu można dokonać poprzez wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej.

Związek zachęca organizacje społeczno-gospodarcze działające na w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego do wsparcia subregionalnych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

Związek prosi o zgłoszenia się w terminie do 15.05.2022 r. 

Kwestionariusz można wypełnić na stronie interankiety.pl 


Fot. Nowa siedziba Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego przy ul. Szymanowskiego 1 w Częstochowie

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0249 seconds.