Z ostatniej chwili

Szczepienia przeciw grypie

2021-09-03 14:12:13 informacje
img

Szczepienia przeciw grypie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 1 września z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mogą skorzystać m.in. osoby zatrudnione w służbie zdrowia, pomocy społecznej, nauczyciele i nauczyciele akademiccy, żołnierze, strażacy, osoby urodzone nie później niż w 1946 r. – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Od 1 września obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. realizacji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 (https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/metody-zapobiegania-grypie-sezonowej-w-sezonie-2021-2022-19140841?unitId=

W dokumencie zawarto wykaz osób, które otrzymają bezpłatne szczepienia. tj.:

•    zatrudnieni w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

•    zatrudnieni oraz realizujący usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

•    uprawnieni do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
•    nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

•    studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

•    zatrudnieni w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujący czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

•    zatrudnieni lub wykonujący obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

•    pacjenci:

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,

d) oddziału medycyny paliatywnej;

•    przebywający w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

•    pracujący w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

•    funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze;
•    Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
•    urodzeni nie później niż w 1946 r.

Szczepienia przeciw grypie będą wykonywane w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych; punktach szczepień oraz miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu.

Page generated in 0.0164 seconds.