Z ostatniej chwili

Tydzień Mediacji

2021-10-15 14:50:55 informacje
img

W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, który w tym roku przypada 21 października, Porozumienie „Częstochowa dla Rodziny” organizuje w dniach 18-22 X  Tydzień Mediacji, w trakcie którego odbędą się spotkania, warsztaty dla młodzieży i rodzin, a także konferencja tematyczna. 

Mediacja jest poufnym procesem pozwalającym rozwiązać spór lub konflikt z pomocą fachowo przygotowanego, niezależnego i bezstronnego mediatora. Odbywa się zawsze za dobrowolną zgodą i jej celem jest znalezienie rozwiązań obustronnie korzystnych, możliwych do zaakceptowania i wcielenia w życie przez każdą ze stron konfliktu. 

Planowane działania - pod wspólnym tytułem „Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu”:

 • -spotkania/warsztaty w Centrach Aktywności Obywatelskiej (4 dzielnice: Raków, Śródmieście, Wyczerpy, Kiedrzyn); 
 • -spotkanie/warsztaty edukacyjne w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny – spotkanie dla rodzin zastępczych;
 • -konferencja tematyczna z ekspertami w dziedzinie mediacji;

a także:

 • -spotkania/warsztaty  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - temat: „Mediacje rówieśnicze”.

Konferencja „Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu” odbędzie się 20 października o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Jest adresowana do rodzin z terenu miasta (w tym rodzin zastępczych), pracowników pomocy społecznej, pedagogów, nauczycieli, kuratorów i sędziów.

Tematyka, która zostanie poruszona podczas konferencji:

 • -„Przedstawienie ogólnych zasad mediacji jako sposobu rozstrzygania sporów” - Grzegorz Kozera (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie);
 • -„Mediacje rówieśnicze” - Agata Wierny (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans);
 • -„Mediacje z punktu widzenia wybranych teorii komunikacyjnych”  - Zbigniew Wieczorek (prodziekan ds. studencko-dydaktycznych, UJD Częstochowa);
 • -„Od konfliktu do mediacji. Mediacja rodzinna” - Mariola Pawłowska-Rak (kurator, mediator stały Sądu Okręgowego w Częstochowie);
 • -„Z kim, o czym i jak rozmawiać – wartość rozmowy w sytuacjach okołorozwodowych” - Dominika Miedzińska-Golczyk (psycholog, psychotraumatolog, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej);
 • -Panel dyskusyjny: „O potrzebie mediacji rodzinnej, rówieśniczej”.

 

Organizatorem Tygodnia Mediacji jest Porozumienie „Częstochowa dla Rodziny”, w skład którego wchodzą przedstawiciele częstochowskich instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy rodzinie. Patronat nad konferencją objął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 

 

Celem Tygodnia Mediacji jest promowanie idei mediacji oraz uświadamianie, że wiele konfliktów, sporów czy problemów można rozwiązać poprzez wspólne spotkanie z neutralną osobą, jaką jest mediator. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz konferencji „Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu” organizatorzy chcą uświadomić częstochowskim rodzinom, że mediacja, to prawo, przywilej i przede wszystkim pomoc.

* Czym jest mediacja?

Mediacja to poufny proces rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny mediator, za dobrowolną zgodą stron, pomaga im samodzielnie poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania konfliktu. 

W efekcie często dochodzi do zrozumienia drugiej strony i wypracowania ugody (w niektórych spornych sprawach). Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie. 

Podstawowe zasady mediacji to:

 • -dobrowolność - strony konfliktu nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia, z własnej woli zgadzają się na udział w spotkaniu;
 • -bezstronność - wiąże się z postawą mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron;
 • -neutralność - stronom nie sugeruje się konkretnego rozwiązania;
 • -szybkość - trwa krócej niż postępowanie sądowe;
 • -profesjonalizm - mediator jest osobą w pełni przeszkoloną i kompetentną do pełnienia swojej roli, dokłada wszelkich starań, aby strony okazywały sobie wzajemny szacunek;
 • -poufność  - wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą.

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej pokrewieństwem oraz tymi, którzy pozostawali lub pozostają w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo (np. rodziny adopcyjne, zastępcze), o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć. 

Mediacja rodzinna nie jest stosowana w rodzinie, kiedy:

 • -ma miejsce długotrwała przemoc, 
 • -jedna z osób lub obie są uzależnione od alkoholu lub narkotyków,
 • -niedawne traumatyczne przeżycia i bardzo silne emocje uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji jednej lub obu stronom konfliktu, 
 • -jedna ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne,
 • -gdy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu.

Potrzebujesz mediatora? 

Listę stałych mediatorów można  znaleźć na stronie Sądu Okręgowego w Częstochowie, w zakładce „Mediacje”.

Page generated in 0.0191 seconds.