Z ostatniej chwili

Urząd Miasta poszerza bezpośrednią obsługę interesantów

2020-05-25 13:57:58 informacje
img

W Urzędzie Miasta Częstochowy nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią, ale sukcesywnie powraca bezpośrednia obsługa interesantów. Chodzi o to, by ułatwić mieszkankom i mieszkańcom załatwianie urzędowych spraw. Zwłaszcza związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Dlatego – oprócz punktu kancelaryjnego przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 funkcjonującego w godz. oraz okienek obsługi dla umówionych wcześniej interesantów - Wydział Spraw Obywatelskich będzie przyjmował załatwiających swoje sprawy na poszczególnych stanowiskach w biurze obsługi interesanta. Żeby być pewnym przyjęcia, niezbędny jest jednak nadal wcześniejszy kontakt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Czynna będzie także sala dla umówionych wcześniej interesantów załatwiających sprawy z zakresu ewidencji gospodarczej, zezwoleń alkoholowych czy przewozu osób. Na stanowiskach w biurze obsługi lub w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy portierni będą także – po wcześniejszym umówieniu – obsługiwani interesanci wydziałów budynku przy ul. Śląskiej.  
Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji aktów zgonu dostępne są cały czas w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha. Przy załatwianiu innych spraw związanych z aktami stanu cywilnego interesanci proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny z USC.
Nadal możliwe (i polecane) jest przesyłanie do Urzędu Miasta wniosków pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną (poprzez platformy ePUAP, SEKAP).
W obecnej sytuacji, związanej ze stanem epidemii, tryb załatwienia danej sprawy najlepiej zawsze uzgodnić z Urzędem Miasta telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
A oto aktualne, szczegółowe informacje o obsłudze interesantów w poszczególnych wydziałach realizujących obsługę interesantów.     
* Wydział Spraw Obywatelskich
Załatwiając sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pracuje przy stanowisku pracy, umawiając interesantów telefonicznie na konkretną godzinę. Codzienne portierzy otrzymają wykaz umówionych osób i będą je wpuszczać lub pracownicy będą schodzić po interesantów. Czynne będą sale obsługi: dowodów osobistych, komunikacji (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) i meldunków.
* Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
Sprawy z zakresu działania Wydziału:
- wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tel. do kontaktu 34 3707 785 34 3707 786, 34 3707 783, 34 3707 215, 34 3707 784,
- wnioski w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - tel. do kontaktu 34 3707 798, 34 3707 797,
- wnioski w sprawie licencji taxi, w sprawie przewozu osób, rzeczy, pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wnioski w sprawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, wnioski w sprawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wnioski w sprawie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne - tel. do kontaktu 34 3707768, 34 3707 769, 34 3707 767, 34 3707 787,
Nadal też wspomniane wnioski mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP i SEKAP. Możliwe jest również załatwianie ww. spraw osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Waszyngtona 5, ale tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
* Uruchomienie punktu (okienka) obsługi bezpośredniej spraw Wydziału Geodezji i Kartografii
Okienko Wydziału Geodezji i Kartografii - harmonogram obsługi (po uprzednim umówieniu wizyty):
- 8.00-11.00 - obsługa wykonawców prac geodezyjnych w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej (tel. 34 3707851),
- 11.00-12.00 - wypisy z ewidencji gruntów i budynków (tel. 43 37 07 801),
- 12.00-13.00 - wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz numeracja adresowa budynków (tel. 34 3707802),
- 13.00-1430 sprzedaż map (tel. 34 3707853),
- 14.30-15.00 - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tel. 34 3707191).
* Obsługa w Urzędzie Stanu Cywilnego
Bezpośrednio, bez konieczności telefonicznego umawiania wizyt załatwiana jest wyłącznie rejestracja zgonów. Wejście do budynku od strony ul. Focha.
Wnioski w sprawach innych niż rejestracja zgonów należy składać korespondencyjnie – za pośrednictwem poczty lub elektronicznie – przez platformę ePUAP.
Informacja o możliwości złożenia wniosku oraz ewentualne umówienie wizyty w sprawach:
- wydawania odpisów, sprostowań i uzupełnień oraz powrotu do nazwiska po rozwodzie – 34 370 75 89,
- rejestracji urodzeń – 34 370 74 81,
- rejestracji małżeństw – 34 370 74 83,
- zmiany imienia lub nazwiska – 34 370 74 99
- odnotowania zagranicznego rozwodu w akcie małżeństwa – 34 370 74 95
Rachunek bankowy do opłaty skarbowej:
Bank Handlowy w Warszawie S. A.
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020
* Wydział Polityki Społecznej przyjmuje interesantów w sprawach:
1) pomocy społecznej oraz niepełnosprawności - załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel. 34 37 07 641, 684, 671;
2) wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel. 34 37 07 605, 642, 398;
3) prowadzenia spraw na rzecz polityki senioralnej oraz obsługi Miejskiej Rady Seniorów - załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel. 34 37 07 612;
W sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miasta interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wskazanymi numerami; pracownicy będą schodzić do interesantów na parter budynku Urzędu przy ul. Śląskiej 11/13;
4) przemocy w rodzinie, budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz równości - załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel. 34 370 74 97 lub 34 370 74 98;
5) z zakresu ekonomii społecznej -  załatwiane będą pod nr. tel. 34 37 07 475, 34 37 07 493, 34 37 07 773, w zakresie:
• doradztwo dla częstochowskich organizacji pozarządowych,
• informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
• wsparcie powstających organizacji pozarządowych,
• stwarzanie możliwości wspólnej wizerunkowej wizytówki dla organizacji pozarządowej,
• promowanie działań organizacji pozarządowych,
• odbiór korespondencji organizacji pozarządowych,
• wsparcie przy składaniu ofert, korekt ofert i sprawozdań przez organizacje pozarządowe;
W sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miasta interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wskazanymi numerami; pracownicy będą schodzić do interesantów na parter budynku Urzędu przy ul. Focha 19/21;
6) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul. Nowowiejskiego 24), informuje, że:
• interesanci przyjmowani będą wyłącznie pojedynczo, w dostosowanym pomieszczeniu z przegrodą ochronną;
• w dalszym ciągu porady i informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 34 324 34 43;
7)zgłoszenia dot. nieodpłatnej pomocy prawnej przyjmowane będą telefonicznie pod nr. 34 37 07 201; porady będą nadal udzielane w sposób zdalny.
Osoby chcące skorzystać z porady, obowiązkowo muszą  mieć zasłonięte usta i nos, np. maseczką oraz odkazić ręce płynem dezynfekującym dostępnym w siedzibie Urzędu.
* Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Zespół wznawia bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, tj.:
1) przyjmowania wniosków o wydanie oraz wydawania  kart parkingowych,
2) wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Osobiste złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej i osobisty odbiór wymienionych dokumentów możliwy będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu dnia i godziny wizyty. Nr telefonu: 34 366 04 64.
* Wydział Podatków i Opłat - gospodarowanie odpadami
Wydział przyjmuje oraz obsługuje interesantów w budynku przy al. Wolności 30  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty na konkretną datę i godzinę. Obsługa jest realizowana w pełnym zakresie. Po wcześniejszym umówieniu terminu przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji, udzielane są informacje o stanie rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie opłatami, można dokonać kartą płatniczą wpłaty opłaty GOK. Udzielane są też wszelkie informacje z zakresu realizowanego przez wydział zadania.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta


 

Page generated in 0.0149 seconds.