Z ostatniej chwili

Związek Miast Polskich do premiera

2020-04-09 18:50:18 informacje
img

Związek Miast Polskich do premiera

Zarząd Związku Miast Polskich wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego list otwarty podnoszący kwestię skutków niewprowadzania stanu klęski żywiołowej oraz postulujący pilne rozwiązanie problemów związanych z wyborami, służbą zdrowia czy edukacją. Pod listem podpisał się również prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
List otwarty to efekt braku odpowiedzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na przesłany na początku kwietnia apel Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich o formalne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. W treści listu zauważa się, że skutki niewprowadzenia stanu klęski żywiołowej stanowią dużo poważniejsze zagrożenie dla Państwa, niż gdyby został on ogłoszony. Dokument dotyczy też niepokojących faktów co do m.in. funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, edukacji czy organizacji wyborów. Podpisani pod listem domagają się konkretnych odpowiedzi na zadane pytania i podjęcia realnych kroków w kierunku ograniczania skutków epidemii.
Poniżej treść listu.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP

LIST OTWARTY

W dniu 2 kwietnia br. został do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przesłany apel Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich o formalne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zgodnie z obowiązującym prawem, na który Pan nie odpowiedział.

Nałożone obecnie ograniczenia wolności i praw obywatelskich znacznie wykraczają poza te, które można wprowadzić zgodnie z Konstytucją i ustawami w przypadku ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii. Powodują liczne konsekwencje, straty ekonomiczne i moralne. Zagrażają też zdrowiu wielu Polaków, ponieważ nie chronią pacjentów, których praw nikt nie uchylił, a którzy zostali pozbawieni opieki medycznej.

Zwracamy uwagę, że argumentacja, którą często podnosi Pan w wypowiedziach publicznych na temat skutków ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, jest nieprawdziwa. Jego niewprowadzenie stanowi dużo poważniejsze zagrożenie dla Państwa, niż gdyby został ogłoszony. Dopiero wtedy część roszczeń odszkodowawczych, które dzisiaj są możliwe i w pełni uzasadnione w świetle prawa, stałaby się bezpodstawna. Artykuł 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych, wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U. 2002 poz. 1955), ogranicza zakres tych roszczeń i wyłącza stoso­wanie art. 415-420² Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2019 poz. 1495). Zwracamy uwagę, że podstawy do roszczeń odszkodowawczych w pełnym zakresie rodzą dziś wszelkie ograniczenia, wprowadzone np. aktami wykonawczymi, które wykraczają poza przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008, poz. 1570), a także w inny sposób łamią prawo (art. 417 i art. 417¹ Kodeksu cywilnego).

Podstawy do roszczeń mają wszyscy obywatele, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne oraz sektor komunalny.

Nasze zaniepokojenie wzbudzają również następujące fakty:

1) Nie wiadomo, kiedy i w jakim porządku prawnym odbędą się wybory, choć jednocześnie biegnie kalendarz wyborczy, który nie jest możliwy do zrealizowania (otrzymujemy od administracji rządowej nieformalne zalecenia, by go nie realizować !!);

2) Pogłębia się krytyczna sytuacja w zaniedbanym od lat systemie ochrony zdrowia, który – koncentrując wysiłki na spowolnieniu fali zachorowań w wyniku pandemii CoViD-19 – niemal całkowicie zaprzestaje realizować swoje obowiązki wobec innych pacjentów;

3) Istnieje pilna potrzeba zapewnienia środków gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej,

4) Nie są podejmowane żadne decyzje dotyczące spraw zasadniczych w systemie edukacji (egzaminy 8-klasistów, zbliżające się matury, zasady naboru do szkół ponadpodstawowych i na studia, sposób wynagradzania nauczycieli podczas zamknięcia szkół, zasady dotowania przedszkoli i szkół niepublicznych).

Domagamy się wyjaśnienia, dlaczego dotychczasowe działania i zaniechania rządu doprowadziły do takiej sytuacji. Oczekujemy poważnego i odpowiedzialnego potraktowania naszych postulatów i natychmiastowego podjęcia oczekiwanych przez obywateli, przedsiębiorców i samorządy terytorialne, realnych kroków w kierunku ograniczania skutków epidemii.

Zarząd Związku Miast Polskich
Zygmunt Frankiewicz, Gliwice, senator RP  
Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca
Andrzej Dziuba, prezydent Tychów                                 
Marcin Gołaszewski, przewodniczący RM Łodzi
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu               
Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa
Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy                          
Adam Lewandowski, burmistrz Śremu           
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa                                  
Edward Maniura, burmistrz Lublińca
Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy                        
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy
Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska                               
Piotr Płudowski, burmistrz Łukowa
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina                                 
Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia                                
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha 
Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku               
Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca          
Radosław Witkowski, prezydent Radomia                    
Marcin Wojdat, sekretarz M. St. Warszawy
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Poznań, 7 kwietnia 2020 r.

Page generated in 0.0222 seconds.