Z ostatniej chwili

Hejnał już oficjalny

2021-05-23 20:03:56 informacje
img

Uchwałę w sprawie zasad używania hejnału Częstochowy podjęli na ostatniej sesji miejscy radni - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Propozycja częstochowskiego hejnału została skomponowana przez Mateusza Pospieszalskiego. W listopadzie ubiegłego roku na  spotkaniu Zespołu do spraw uroczystości i ceremoniału miejskiego zdecydowano wówczas, że jako potencjalny hejnał Częstochowy prezydentowi miasta przedstawiony zostanie właśnie ten utwór. Prezydent zaproponował go z kolei Radzie Miasta, a ta podjęła intencyjną uchwałę, zatwierdzającą pomysł.
Kolejnym krokiem było przedstawienie propozycji Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wskutek braku zastrzeżeń z jej strony możliwe stało się podjęcie właściwej uchwały, zatwierdzającej hejnał oraz zasady jego używania.
Oto jej treść.

ZASADY UŻYWANIA HEJNAŁU
§ 1
1. Hejnał Miasta Częstochowy jest jednym z symboli samorządowych Miasta Częstochowy.
2. Hejnał Miasta Częstochowy jest utworem muzycznym, którego autorem jest Mateusz Pospieszalski.
3. Hejnał Miasta Częstochowy może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należyty szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla symboli miejskich.
§ 2
1. Hejnał stanowi własność Miasta Częstochowy, zasady reguluje umowa o przeniesieniu praw autorskich z autorem.
2. Hejnał może być wykonywany osobiście przez muzyka lub odtwarzany publicznie z zapisu cyfrowego, za pomocą urządzeń emitujących dźwięk.
§ 3
1. Hejnał wykonuje się lub odtwarza:
1) podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych;
2) podczas imprez i uroczystości o szczególnym znaczeniu dla Gminy Częstochowy i jej mieszkańców.
2. Odtwarzanie hejnału podczas uroczystości o charakterze państwowym następuje na początku każdej uroczystości bezpośrednio po Hymnie Państwowym.
§ 4
Dopuszcza się cykliczne odtwarzanie hejnału w miejscach o szczególnym znaczeniu historycznym dla Miasta i jego mieszkańców.
§ 5
1. Hejnał Miasta Częstochowy może być używany przez:
1) Radę Miasta Częstochowy;
2) Prezydenta Miasta Częstochowy;
3) Urząd Miasta Częstochowy;
4) gminne jednostki organizacyjne.
2. Hejnał może być wykonywany lub odtwarzany:
1) w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy Częstochowy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych instytucjach kultury;
2) w innych miejscach za zgodą Prezydenta Miasta Częstochowy wyrażoną na pisemny wniosek.
§ 6
1. Hejnał może być używany przez inne podmioty pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Częstochowy wyrażonej w odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego/wnioskodawcy.
2. Zgody udziela Prezydent Miasta Częstochowy po przeanalizowaniu wniosku.
3. Wnioskodawca składa wniosek do Prezydenta Miasta Częstochowy zawierający:
1) dane wnioskodawcy oraz datę sporządzenia wniosku;
2) zakres działalności wnioskodawcy;
3) cel, w jakim będzie wykorzystywał hejnał;
4) oznaczenie, czy wniosek dotyczy korzystania z hejnału na czas określony, czy nieokreślony;
5) wskazanie miejsca, na którym ma być wykorzystany hejnał;
6) uzasadnienie wniosku;
7) scenariusz wydarzenia;
8) podpis wnioskodawcy.
4. Prezydent Miasta Częstochowy, wydając zgodę, bierze pod uwagę m.in. to, czy używanie hejnału będzie odbywało się w sposób gwarantujący mu należyty szacunek.
5. Prezydent Miasta Częstochowy może cofnąć zgodę na korzystanie z hejnału, jeśli będzie on wykorzystywany niezgodnie z celem lub w sposób niezgodne ze sposobem określonym we wniosku lub w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, lub w sposób niegwarantujący mu należytej czci i szacunku.
6. Korzystanie przez wnioskodawcę z hejnału jest bezpłatne.

Page generated in 0.0168 seconds.