Z ostatniej chwili

Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

2022-08-03 14:22:32 informacje
img

Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również w „papierze” - do 30 listopada 2022 r. – przypomina Częstochowskie Centrum Świadczeń.
Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dany okres zasiłkowy. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Obecny okres zasiłkowy potrwa do końca października 2022 r., kolejny rozpocznie się od 1 listopada 2022.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również w formie papierowej, najpóźniej do końca listopada 2022 r.
Częstochowskie Centrum Świadczeń przypomina, że prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka;
- osobie uczącej się.
Osobom tym zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli spełniają kryterium dochodu.
Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnościami, kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. W sytuacji ukończenia szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Dotyczy to dziecka, które kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby uczącej się w szkole lub w szkole wyższej.
Miesięcznie zasiłek rodzinny wynosi:
- 95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
- 124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
- 135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- samotnego wychowywania dziecka;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnościami;
- rozpoczęcia roku szkolnego;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Nie funkcjonują one samodzielnie, są przyznawane jedynie wówczas, gdy mamy prawo do zasiłku rodzinnego.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce na stronie Częstochowskiego Centrum Świadczeń:
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Page generated in 0.0167 seconds.