Z ostatniej chwili

Meritis pro Familia – Zasłużeni dla Rodziny

2023-01-12 00:55:16 informacje
img

Meritis pro Familia – Zasłużeni dla Rodziny
Honorową odznakę Meritis pro Familia – Zasłużeni dla Rodziny przyznaje Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Osób zasłużonych w działalności na rzecz rodzin w naszym mieście nie brakuje, o czym przekonaliśmy się w poniedziałek podczas wręczenia tych odznak w Filharmonii Częstochowskiej.     
To wyróżnienie względnie nowe, ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów w czerwcu 2020 r. Do nadawania odznaki upoważniony jest minister właściwy do spraw rodziny. Robi to z własnej inicjatywy lub na wniosek – czy to ministra, czy kierownika urzędu centralnego, posła, senatora, terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego. Odznaka może trafić do osób fizycznych, ale i organizacji czy instytucji.
Honorowe odznaki Meritis Pro Familia wręczył podczas noworocznego spotkania w Filharmonii Częstochowskiej 9 stycznia senator RP Ryszard Majer. Ze strony Miasta Częstochowy wyróżnionym gratulował prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, na którego wniosek odznaki zostały przyznane.  
A oto nazwiska wyróżnionych i ich sylwetki:
* Małgorzata Długosz - od wielu lat udziela się na rzecz społeczności lokalnej, głównie w zakresie zapobiegania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Jako członkini Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje pracą Zespołu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy. Od 1982 do 2012 r. pełniła funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a w latach 2015-2020 – przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy. Współdziałała w utworzeniu telefonu „Niebieska Linia” oraz Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.
* Bożena Szecówka - przez wiele lat pełniła funkcję zastępczyni naczelnika – najpierw Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, potem Zatrudnienia i Spraw Społecznych, w końcu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Pracuje i działa na rzecz kompleksowego wsparcia rodziny, szczególnie pomocy dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami, starszym, bezdomnym, bezrobotnym i wykluczonym społecznie oraz dotkniętym uzależnieniami i przemocą w rodzinie. Podczas wieloletniej pracy – obok bieżących zadań – podejmowała się wielu działań dodatkowych służących lokalnej społeczności, m.in.: uczestniczyła w przygotowaniu wniosków o finansowanie zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, czy o dofinansowanie II etapu budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza. Była zaangażowana w projekt „Równość szans – nie przywileje” wspierający osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na rynku pracy.  
* Alina Kula - przez wiele lat wykonywała obowiązki kuratora okręgowego Sądu Okręgowego w Częstochowie. Ponadto prowadziła działalność społeczną na rzecz kompleksowego wsparcia rodziny, popularyzując wiedzę o prawach człowieka, zgodnie z Helsińską Szkołą Praw Człowieka, której jest absolwentką. Uczestniczyła w utworzeniu schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Częstochowie, Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, telefonu „Niebieska Linia” oraz Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.
* Barbara Pamuła-Wesołek - od wielu lat pracuje w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z własnej inicjatywy podejmuje się dodatkowych zadań m.in.: inicjuje warsztaty w zakresie diagnozy i interwencji w kryzysie suicydalnym oraz doskonali kompetencje nauczycieli, wychowawców, pedagogów, by zapobiegać samookaleczeniom i zamachom samobójczym wśród dzieci i młodzieży. Od wielu lat propaguje nowoczesne rozumienie profilaktyki uzależnień i konsekwentnie wprowadza w Częstochowie profilaktyczne programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Fot. Łukasz Kolewiński / Biuro Prasowe Urzędu Miasta  

Na od lewej: senator RP Ryszard Majer, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz wyróżnione - Małgorzata Długosz, Bożena Szecówka, Alina Kula i Barbara Pamuła-Wesołek 

Page generated in 0.0167 seconds.