Z ostatniej chwili

Miasto czeka na oferty

2021-05-27 09:53:01 informacje
img

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą już składać wnioski o dotacje na rozmaite inicjatywy dla najmłodszych częstochowianek i częstochowian na najbliższe wakacje. Mają na to czas do 15 czerwca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Otwarty konkurs ofert ogłoszono na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w tej ustawie, które są zainteresowane zapewnieniem oferty wypoczynkowej od 28 czerwca do 31 sierpnia dla dzieci i młodzieży w Częstochowie.
Oferta ma m.in. propagować różnorodne formy spędzania wolnego czasu, uwzględniać dopołudniowe godziny rozpoczęcia zajęć, zapewniać bezpieczny wypoczynek i właściwą opieką wychowawczą. Mogą to być m.in. półkolonie (z wyżywieniem lub bez), tzw. „otwarte drzwi” – czyli ogólnodostępne zajęcia, imprezy sportowo-rekreacyjne, tzw. turystyka kwalifikowana,  jednodniowe wycieczki autokarowe z programem krajoznawczym. Pokrywane z dotacji koszty mogą dotyczyć np. transportu, wyżywienia, nagród dla uczestników, zakupu materiałów niezbędnych do realizacji programu wypoczynku, obsługi przewodnika, technicznej i sędziowskiej obsługi imprez, opłat za zwiedzanie obiektów, a także np. za wstęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Dotacja może sięgnąć maksymalnie 80% całkowitego kosztu zadania, a wkład własny – co najmniej 20% (w tym wkład finansowy lub/i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – nie mniej niż 10% całkowitego kosztu).
Uczestnicy konkursu powinni m.in. mieć doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnić odpowiednie zaplecze do realizacji danego przedsięwzięcia. Mogą składać ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.
Kompletną ofertę – wraz z załącznikami – należy złożyć na obowiązującym druku dostępnym na http://www.ngo.czestochowa.pl w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42 217 Częstochowa z dopiskiem „Konkurs ofert – Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”, w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu ich składania. Spełniające wymogi formalne oferty opiniować będzie komisja konkursowa powołana przez prezydenta miasta.
Po zakończeniu realizacji zadania podmioty, które uzyskają dotację, będą musiały przedstawić sprawozdanie z jego wykonania – merytoryczne i finansowe.
Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM pod linkiem: https://bip.czestochowa.pl/artykul/68731/1169730/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-gminy-miasta-czestochowy
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury Promocji i Sportu UM – w sprawach finansowych pod nr. tel. 34 370 74 62, a w sprawach merytorycznych – pod nr. tel. 34 370 74 71.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.