Z ostatniej chwili

Miejscowe plany – Kiedrzyn i Dźbów

2023-09-18 11:36:20 informacje
img

Na sesji 14 września radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulic Narcyzowej i Ludowej i zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu dla Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta – informuje Biuro Prasowe magistratu.

W przypadku terenu w Kiedrzynie plan obejmuje prostokątny obszar o powierzchni około 27,8 ha, a w dzielnicy Dźbów teren położony przy ul. Karpackiej i ul. Przyjemnej o łącznej powierzchni ok. 12 ha.

W pierwszym z wymienionych planów zawiera się osiedle domów jednorodzinnych, po północnej stronie ul. Narcyzowej, które od 2003 r. jest sukcesywnie zabudowywane w drodze uzyskiwanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a następnie pozwoleń na budowę. Nieruchomości związane funkcjonalnie z ul. Ludową dotychczas zagospodarowane były dla funkcji mieszkaniowo-usługowej z towarzyszącą zabudową związaną z ogrodnictwem (szklarnie). Obecnie obserwuje się kierunek przekształceń w kierunku funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

Celem opracowania planu miejscowego było określenie szczegółowych zasad zagospodarowania i warunków jego zabudowy, zgodnie z kierunkami przeznaczenia wyznaczonymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.

Co do sporządzenia zmiany dla drugiego obszaru – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem obszarów objętych przystąpieniem jest istniejąca zabudowa mieszkaniowa położona w granicach korytarzy ekologicznych oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona w sąsiedztwie obszaru objętego decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady.

Ustalenia te adaptują istniejącą zabudowę i wprowadzają zakaz lokalizacji, w szczególności nowych budynków mieszkalnych.

O zmianę miejscowego planu w zakresie dopuszczenia nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako uzupełnienia istniejącej zabudowy wnioskowali właściciele nieruchomości przy ul. Karpackiej i ul. Przyjemnej.

Projekt zmiany zostanie opracowany siłami własnymi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej w formie nowelizacji. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zostanie sporządzona po opracowaniu tego projektu.

Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.