Z ostatniej chwili

Miejski konkurs na pracę dyplomową

2022-11-17 13:46:16 informacje
img

Kolejny raz absolwenci wyższych uczelni, którzy napisali pracę dyplomową związaną z Częstochową, mogą zgłosić ją do miejskiego konkursu. Propozycje będą przyjmowane do 23 grudnia – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Uczestnikami realizowanego w ramach miejskiego projektu „Akademicka Częstochowa” konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2021/2022.

Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Dla laureatek i laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody pieniężne (nagroda prezydenta - 3000 zł brutto, wyróżnienie - 1000 zł brutto).

Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową - Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

• pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,

• wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,

• potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,

• streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

W przypadku otrzymania informacji, że nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia regulaminu konkursu, zostaną podjęte stosowne czynności: odmowa poddania pracy ocenie, wstrzymanie się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Laureaci zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jej przyznania. 

Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem strony internetowej: www.czestochowa.pl.

Zarządzenie wraz załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.