Z ostatniej chwili

Od 1 września zmiany w opłatach za przedszkola

2021-04-16 12:34:57 informacje
img

Częstochowscy radni zmienili uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto - informuje Biuro Prasowe magistratu.
Od 1 września w dalszym ciągu placówki te będą zapewniać bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ustalono opłatę w wysokości 1 zł. 
Uchwała znosi więc 100-procentowe zwolnienie rodziców i opiekunów dzieci w wieku 2,5-5 lat z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie.
Obowiązujące od 1 września 2014 r. 100-procentowe zwolnienie z opłat było związane z wprowadzeniem od 1 września 2013 r. dofinansowania z budżetu państwa zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Wzrost wydatków budżetu miasta związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w placówkach samorządowych przewyższył jednak wzrost dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przypadającej na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w tych placówkach. 
Utrzymująca się od lat znaczna różnica pomiędzy dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego a wydatkami ponoszonymi na wychowanie przedszkolne w placówkach samorządowych wynika przede wszystkim z faktu, że kwoty dotacji ustalone w 2013 r. nie uległy zmianie. Tymczasem miały miejsce podwyżki wynagrodzeń, które znacząco wpłynęły na wzrost wydatków związanych z zatrudnieniem w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez samorząd. Chodzi o podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 1.850 zł w 2016 r. do 2.800 zł w 2021 r.).
Dotacja na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego nie uwzględnia  podwyżek wynagrodzeń, jakie miały miejsce w latach 2016-2021, których ciężar musi ponosić budżet miasta. Wbrew przyjętym przez ustawodawcę założeniom dotacja nie zapewnia więc gminom środków finansowych na rozwój wychowania przedszkolnego. Wzrost wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, któremu nie towarzyszy odpowiedni wzrost dofinansowania z budżetu państwa powoduje więc, że miasto jest zmuszone do pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w samorządowej placówce wychowania przedszkolnego w wymiarze 4 godzin ponad bezpłatne 5 godzin (czyli w sumie 9 godzin dziennie) wynosić będzie od 82 do 88 zł w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu. Jeżeli pobyt dziecka będzie trwał krócej niż 4 godziny (ponad bezpłatne 5 godzin) kwota ta będzie niższa.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.