Z ostatniej chwili

Plan zagospodarowania do wglądu

2022-07-06 11:17:09 informacje
img

Od 15 lipca do 8 sierpnia będzie wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w dzielnicy Częstochówka-Parkitka pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 21 lipca o godz. 14.00 w sali 108 Urzędu Miasta Częstochowy, natomiast uwagi można będzie składać do 30 sierpnia.

Obszar objęty planem obejmuje teren o powierzchni około 2,7 ha. W jego skład wchodzą w większości nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność osób prywatnych. W centralnej części terenu zrealizowano parterową halę, obecnie użytkowaną jako dyskont spożywczy, a w południowo-wschodnim narożniku funkcjonuje parterowy budynek usługowy. 

* OTWARCIE NA ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ

Na obszarze tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty w 2000 r., ustalający zasady zagospodarowania terenu dla realizacji dzielnicowego ośrodka usługowego dla Parkitki, jednocześnie wprowadzający zakaz lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej. Jednak funkcję ośrodka dzielnicowego, jaką miał pełnić ten obszar, pełni obecnie kwartał zabudowy usługowej zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulic: Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej.

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy jako dominujący kierunek przeznaczenia terenu wskazuje obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, a na fragmencie obszaru przylegającym do ul. Bialskiej wskazuje na zieleń urządzoną. Opracowanie planu miejscowego ma doprowadzić do zgodności z dokumentem kierunkowym, jakim jest studium.

O sporządzenie planu dopuszczającego zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wnioskowali właściciele ponad połowy terenu pomiędzy Pasażem Stasieckiego a ulicą Mościckiego.

Page generated in 0.0152 seconds.