Z ostatniej chwili

Planowanie przestrzenne - miejscowy plan dla obszaru w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

2023-01-04 11:03:55 informacje
img

Wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Warownej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Opracowaniem został objęty obszar o powierzchni ok. 8 ha. Teren jest zabudowany i zagospodarowany dla funkcji produkcyjnej i usługowej.

Celem opracowania było: uporządkowanie i określenie inwestycji, które mogą powstać na tym terenie, ograniczenie powstawania w przyszłości przedsięwzięć powodujących konflikty społeczne oraz zabezpieczenie komfortu życia mieszkańców terenów zabudowy mieszkaniowej. Cele te, jak przewidziano, zostaną osiągnięte poprzez przeznaczenie terenu na cele usługowe i produkcyjne, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, przyjętym uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. Rozwiązania przewidziane w studium zmierzają do eliminowania lub minimalizowania oddziaływania na tereny zabudowy mieszkaniowej poprzez odpowiednie kształtowanie zieleni, ogrodzeń lub budynków. Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorców przyjęcie planu miejscowego pozwala ograniczyć czas przygotowania inwestycji oraz precyzyjnie oszacować koszty inwestycji i strategii rozwoju firmy.

Wyznaczone granice obszaru opracowania planu przylegają do granic obszarów objętych obowiązującymi planami miejscowymi. Obszar objęty sporządzonym planem znalazł się w granicach strefy oddziaływania dwóch istniejących elektrowni wiatrowych – o mocy 500 kW i 300 kW – w rejonie ul. Konwaliowej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.