Z ostatniej chwili

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

2021-05-19 10:10:04 informacje
img

Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Potrwa do 24 czerwca. W Częstochowie, we wszystkich typach szkół na młodzież czeka ponad 3,3 tys. miejsc - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto, dla uczennic i uczniów przygotowano w sumie 3324 miejsca - 1404 w liceach, 1320 w technikach i 600 w branżowych szkołach I stopnia.
Oprócz znanych już kierunków we wszystkich typach szkół na młode częstochowianki i częstochowian, a także mieszkanki i mieszkańców regionu w branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa czekają nowe  - zegarmistrz i optyk-mechanik.
Ósme klasy w szkołach prowadzonych przez Miasto kończy teraz w sumie 1643 uczniów.
By wybrać szkołę ponadpodstawową rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny na stronie internetowej pod adresem:
https://slaskie.edu.com.pl/
Na stronie naboru podano szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji, harmonogram, instrukcję postępowania.
Terminy rekrutacji dostosowane są do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
* Najważniejsze terminy związane z rekrutacją (według informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki)
- Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 17 maja do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziałów: dwujęzycznego,  międzynarodowego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski są składane od 17 maja do 31 maja 2021 r.
- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.
- Listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca 2021 r.
- Listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
- Od 23 do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia  rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego.
Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.


Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.