Z ostatniej chwili

Stypendia artystyczne do wzięcia

2023-01-16 00:22:58 informacje
img

Do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
O stypendia mogą się ubiegać mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy realizujący określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury. Stypendia przyznawane są w dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, taniec, upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkami.
Stypendium przyznawane jest na przedsięwzięcie artystyczne realizowane w roku kalendarzowym, w którym zostało przyznane.
O jego przyznaniu decyduje wartość merytoryczna przedsięwzięcia opracowanego przez kandydatkę/kandydata do stypendium – unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go wśród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie, dotychczasowe osiągnięcia kandydatki/kandydata, właściwe udokumentowanie wniosku oraz wpływ projektu stypendialnego na życie kulturalne Częstochowy.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne, a w przypadku niepełnoletnich – w ich imieniu opiekunowie prawni. Do wniosku należy dołączyć materiał dokumentujący dorobek twórczy z ostatnich 3 lat (zrealizowane projekty, wydane publikacje, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń etc.), rekomendacje, opinie, recenzje i preliminarz wydawniczy.
Do wniosku można dołączyć również dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy z ostatnich 3 lat, zapisaną na nośnikach elektronicznych – kopie prac (portfolio), wydane publikacje, zrealizowane projekty filmowe, teatralne lub muzyczne itp.
Szczegółowe informacje o stypendiach można uzyskać w Referacie Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60.
Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 w godz. 7.30-15.30 do 31 stycznia. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
Wniosek stypendialny oraz szczegółowy regulamin są dostępne pod linkiem: https://www.czestochowa.pl/informacja-dot-stypendiow-tworczych-i-artystycznych-prezydenta-miasta-czestochowy

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0162 seconds.