Z ostatniej chwili

Unijny budżet – wysłuchania publiczne

2021-04-02 14:55:10 informacje
img

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dotyczących projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego wpłynęło do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

Więcej na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Program Ryby

Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.

Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa – jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, zwłaszcza:

-Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)

-Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania

-Jak uzyskać efekt synergii, wydatkując środki unijne?

-Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, wypracowanych wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 r. Są to: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzona jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej, z odpowiednim ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.

Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/

Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0178 seconds.