Z ostatniej chwili

Wojewódzki konkurs na zadania w sferze kultury

2021-04-01 19:26:11 informacje
img

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2021 r. Składanie ofert ma dwa etapy – elektroniczny i papierowy. Rozstrzygnięcie ma być znane do 21 maja - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Konkurs jest adresowany do statutowo działających w obszarze kultury organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  tej ustawy oraz stowarzyszeń zwykłych, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
W jego ramach zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które m.in. podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, są efektem współpracy podmiotów w sferze kultury, mobilizują do uczestnictwa w kulturze, promują województwo jako region kultury, wyróżniają się jakością i spójną koncepcją programową, służą ochronie dziedzictwa kulturowego czy wpisują się w priorytetowe zadania Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi. Priorytetowo będą traktowane zadania związane z obchodami Stulecia Powstań Śląskich oraz roku 2021 jako Roku Górali w województwie śląskim.
Oferty będą składane dwuetapowo. Pierwszy etap to złożenie wersji elektronicznej do 19 kwietnia, do godz. 16.00, poprzez generator wniosków online na stronie witkac.pl W drugim etapie trzeba będzie złożyć podpisaną przez osoby upoważnione wersję papierową oferty, czyli wygenerowany wydruk oferty złożonej uprzednio w generatorze (wraz z załącznikami). Wersję papierową należy złożyć do 21 kwietnia na zasadach przedstawionych w ogłoszeniu konkursowym.
Jest ono dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej województwa śląskiego pod linkiem:
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-oraz-ochrony-i-upowszechniania-dziedzictwa-kulturowego-w-2021-r-.html?vid=26318
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie witkac.pl oraz wersji papierowej do siedziby urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (nie datą stempla nadania pocztowego) lub data wpływu oferty w formacie PDF na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Szczegółowych informacji udziela Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (ul. Powstańców 34), pod nr tel. 32 77 40 696.

Page generated in 0.0165 seconds.