Z ostatniej chwili

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Liczby Osób Bezdomnych

2024-04-08 11:33:18 informacje
img

Znane są już wyniki ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w całym kraju, w tym w Częstochowie, w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. Podczas badania, oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych, w placówkach i miejscach niemieszkalnych przeprowadzono ankietę, dzięki której możliwe jest uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Jej wynik pomoże dokładniej planować i prowadzić działania ograniczające i niwelujące negatywne skutki tego zjawiska w gminie.
Analiza zebranych danych wykazała, że w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. na terenie miasta Częstochowy przebywało 371 bezdomnych, w tym 48 – poza placówkami o charakterze instytucjonalnym (miejsca niemieszkalne, altany, pustostany).
Większość – 81% badanych to mężczyźni. Większość mężczyzn (44%) to osoby w wieku 41 – 60 r.ż., podobnie jak większość kobiet (32%).
Z analizy ankiet wynika, że osoby bezdomne jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazują:
• mężczyźni: uzależnienie od alkoholu, konflikt rodzinny, eksmisja, wymeldowanie z mieszkania, rozpad związku.
• kobiety: konflikt rodzinny, eksmisja, wymeldowanie z mieszkania, przemoc domowa.
Większość osób bezdomnych ma wykształcenie zawodowe, średnie oraz podstawowe, 12 osób bezdomnych wskazało wykształcenie wyższe.
Okres pozostawania osobą bezdomną – najczęściej udzielane odpowiedzi: 21 % badanych wskazało okres przebywania w bezdomności od 5 do 10 lat, 19% od 2 do 5 lat i 16 % okres od 10 do 20 lat.
Jako główne źródło dochodu osoby bezdomne podawały najczęściej: zasiłki z pomocy społecznej (33%) oraz rentę lub emeryturę (11%). Bez dochodu pozostaje 22% bezdomnych.

W kwestionariuszu osoby bezdomnej nie były pobierane żadne dane personalne.

Poprzednie ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbyło się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. Wówczas jego wyniki wskazały, że na terenie Miasta Częstochowy przebywało 351 osób bezdomnych.

Koordynatorem badania w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami badania są członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m.in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, placówki służby zdrowia, Areszt śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji Kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.

Tegoroczne badanie przebiegło sprawnie i bez żadnych zakłóceń. Liczenie odbywało się zarówno w instytucjach i ośrodkach, gdzie przebywają osoby bezdomne, jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych, do których skierowane były dwa patrole (jeden Straży Miejskiej, drugi Policji z dodatkową obsadą streetworkerów – po dwóch w każdym patrolu).

Page generated in 0.0169 seconds.