Z ostatniej chwili

Zmiana planu miejscowego na Parkitce

2021-10-20 15:28:37 informacje
img

Z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte wraz z uzasadnieniem, można zapoznać się do 8 listopada – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Zmiana dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr 183.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r., a jej zakres ogranicza się do zmiany przeznaczenia terenów ozn. symb. MN1 i MN2 wraz ze zmianą przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż terenów komunikacji oraz zmiany przeznaczenia południowego fragmentu terenu MN2 na KDL2 – w części graficznej planu miejscowego oraz fragmentów tekstu planu miejscowego – w zakresie powiązanym ze zmianą części graficznej, o której mowa powyżej.

Dokumentacja jest udostępniona w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Legionów 52, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr. telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy  (w zakładce: „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia).

29 października 2021 r. o godz. 14.00 zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji  dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. 

Page generated in 0.0155 seconds.