ZASADY REFUNDACJI LEKÓW PRZEZ NFZ

2015-02-25 00:00:00 sport
img

W przypadku potrzeby zaopatrzenia się w leki, osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej mogą skorzystać z częściowej bądź całkowitej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Podstawowym warunkiem korzystania z refundacji leków z Narodowego Funduszu Zdrowia jest posiadanie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Prawo do nich posiadają osoby ubezpieczone, osoby nieubezpieczone spełniające kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, osoby poniżej 18 roku życia, kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu oraz inne osoby uprawnione na podstawie odrębnych ustaw (np. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

Warunkiem refundacji jest recepta!

Podstawą wydania pacjentowi leku refundowanego jest recepta wystawiona przez lekarza, który zawarł z NFZ stosowną umowę. Na recepcie powinny się znajdować dokładne dane pacjenta, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer oddziału wojewódzkiego NFZ oraz informacja o przysługujących dodatkowych uprawnieniach. Recepta powinna zawierać także niezbędne informacje dotyczące przepisywanych leków, a ponadto być opatrzona unikalnym numerem nadanym przez NFZ, datą wystawienia, datą realizacji (lub znakiem X, jeżeli jej nie określono), podpisem oraz pieczątką lekarza.

Ważność recepty

Zasadniczo recepta ważna jest 30 dni od daty jej wystawienia lub od daty realizacji – jeżeli lekarz umieścił taką na recepcie. Wyjątkiem są recepty na antybiotyki, które zachowują ważność przez 7 dni od daty wystawienia, recepty na środki odurzające lub substancje psychoaktywne – ważne przez 14 dni od daty wystawienia, recepty na preparaty immunologiczne – ważne 90 dni oraz na leki sprowadzane z zagranicy – 120 dni.

Realizacja recepty

Realizacji recepty na leki refundowane można dokonać w każdej aptece, która zawarła stosowną umowę z Funduszem. Apteki takie oznaczone są specjalną tabliczką z logo NFZ i informacją o zawarciu umowy.

Dodatkowe uprawnienia

Na recepcie powinna znaleźć się adnotacja o dodatkowych uprawnieniach pacjenta w postaci odpowiedniego kodu np. kod IW dla inwalidów wojskowych, którym przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej. Przy wypisywaniu takiej recepty pacjent jest zobowiązany przedstawić lekarzowi dokument potwierdzający uprawnienie.

Gdzie szukać listy leków refundowanych?

Lista leków refundowanych przez NFZ ogłaszana jest co dwa miesiące przez Ministra Zdrowia. Aktualnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2015 r. 

 

źródło: cafesenior.pl

Page generated in 0.0134 seconds.