Z ostatniej chwili

Głosowanie w formie korespondencyjnej

2020-06-09 16:48:45 informacje
img

28 czerwca odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie mają możliwości osobistej wizyty w lokalu wyborczym, mogą zagłosować korespondencyjnie. Wyborcy nie objęci kwarantanną mają czas na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego tylko do 16 czerwca.
Dzięki formie korespondencyjnej można zagłosować z domu lub innego miejsca przebywania – zarówno podczas pierwszej, jak i (potencjalnej) drugiej tury. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony pocztą. Wskazywany w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców.
Zgłoszenia chęci głosowania można dokonać zarówno poprzez internet, osobiście w urzędzie lub pocztą (ewentualnie ustnie lub telefaksem – w takim przypadku o szczegóły należy spytać w biurze komisarza wyborczego). W przypadku formy elektronicznej należy posługiwać się profilem zaufanym lub e-dowodem.
W przypadku zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego w urzędzie lub wysyłania pocztą należy przygotować takie dokumenty, jak: dokument tożsamości, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o wpisaniu do rejestrów wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres, na który urząd ma wysłać pakiet wyborczy. Osoby z niepełnosprawnością powinny przygotować kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wypełnić specjalny wniosek o przekazanie informacji dotyczącej uprawnień przysługujących wyborcom niepełnosprawnym.
Wniosek musi wpłynąć do 16 czerwca (ewentualnie do 23 czerwca – jeśli w dniu wyborów zgłaszającego będzie obowiązywać kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych, bądź do 26 czerwca – jeśli obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca).
Pakiety korespondencyjne dotrą do wyborcy najpóźniej na 5 dni przed wyborami (ewentualnie najpóźniej na 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów wyborcę obowiązuje kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych).
* Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej
- Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
- Wypełnij kartę do głosowania.
- Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.
- Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.
- Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.
Wypełnione pakiety należy dostarczyć:
do 26 czerwca:
- wrzucając kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego spisu wyborców
- dostarczając kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).
w dniu wyborów, w godzinach głosowania – dostarczając kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla danego spisu wyborców.
Szczegółowe informacje, wraz z wzorami wnioskami do ściągnięcia dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce
Dostępna jest także informacja Prezydenta Miasta Częstochowy dotyczącą głosowania korespondencyjnego: http://www.czestochowa.pl/page/file.php?id=8696
Pod banerem Wybory Prezydenckie 2020 w portalu miejskim umieszczane są sukcesywnie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zbliżających się wyborów.
Wniosek dla osób z niepełnosprawnością: znajduje się pod adresem:
http://www.czestochowa.pl/page/file.php?id=8700

Page generated in 0.0145 seconds.