Z ostatniej chwili

Miejscowe plany

2022-01-25 14:51:01 informacje
img

Częstochowscy radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden w rejonie ulicy Legionów, Hallera, Odlewników i Głogowej, a drugi w rejonie ulic Załogi i Grobla - informuje Biuro Praasowe Urzędu Miasta.
Projekty obu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostaną opracowane siłami własnymi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do obu planów – w przypadku pierwszego (dzielnice Mirów i Zawodzie - Dąbie) w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego, a drugiego (dzielnica Błeszno) - do 16 lutego.
Wnioski należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, szczególnie poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie https://www.czestochowa.pl/miejscowe-plany
Pierwsza z uchwał dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni ok. 98 ha, zlokalizowanego w rejonie ulic: Legionów, Hallera, Odlewników i Głogowej w dzielnicach: Mirów oraz Zawodzie-Dąbie.
Obecnie obszar objęty granicami opracowania jest zabudowany i zagospodarowany dla funkcji produkcyjnej i usługowej, w rejonie istniejących dróg. Celem prac planistycznych jest stworzenie warunków dla rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej, zgodnie z kierunkami przeznaczenia określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Częstochowy.
Osiągnięcie tego celu wymaga zwłąszcza rozwiązania problemu niedostatecznych warunków obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej znacznej części obszaru objętego granicami opracowania. W oparciu o wyniki analiz uznano za potrzebne umożliwienie fragmentarycznych korekt obowiązujących planów miejscowych.  
Druga uchwała dotyczy obszarów zlokalizowanych w dzielnicy Błeszno o powierzchni ok. 1,6 ha.
Obszary proponowane do objęcia planem miejscowym położone są w południowej części miasta przy ul.
Załogi (teren o powierzchni ok. 7.533 m kw.) oraz przy ul. Grobla (teren o powierzchni ok. 8.323 m kw.).
Obowiązujące Studium jako podstawowe kierunki przeznaczenia tego terenu wskazuje obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w granicach strefy podmiejskiej.
W granicach wskazanych obszarów obowiązują fragmenty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec – Częstochowa – odcinek II. Powyższy plan miejscowy na dwóch odcinkach planowanej inwestycji przewidywał wariantowy przebieg gazociągu, który został zrealizowany zgodnie z jednym z nich. Zaistniała potrzeba sporządzenia planu miejscowego dla terenów, które nie zostały wykorzystane dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia oraz nie zostały objęte strefą kontrolowaną gazociągu, a które w studium przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

Page generated in 0.0213 seconds.