Z ostatniej chwili

Miejscowy plan dla centrum miasta

2020-12-29 10:38:43 informacje
img

Częstochowscy radni zatwierdzili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic Kilińskiego i Wilsona - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni 31,28 ha, położonego pomiędzy aleją Najświętszej Maryi Panny, ulicą Kilińskiego, aleją Jana Pawła II i ulicą Wilsona. Jest to obszar, który przylega od strony wschodniej do obowiązującego już miejscowego planu (znajdującego się w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic Wilsona i Warszawskiej).

Główny cel opracowania to ochrona wartości kulturowych i historycznych dla wskazanego obszaru oraz umożliwienie jego przekształceń przestrzennych lub funkcjonalnych, z jednoczesnym  uwzględnieniem zróżnicowania funkcji  zabudowy (w granicach obszaru objętego planem, obok dominującej zabudowy usługowo-mieszkaniowej, występują liczne obiekty usługowe rangi ogólnomiejskiej, w tym szkoły średnie, biblioteka miejska, a także teren targowiska na Wałach Dwernickiego).

W granicach obszaru, obok nieruchomości ze zwartą zabudową śródmiejską o charakterze pierzejowym, występuje zabudowa wolnostojąca – bloki mieszkaniowe wielorodzinne, obiekty usługowe zaliczane do usług publicznych, występują tu również zespoły garażowe. W sporządzonym planie określono zasady zagospodarowania i warunki zabudowy poszczególnych terenów, zgodnie z kierunkami przeznaczenia wyznaczonymi w studium, w sposób uwzględniający występujące uwarunkowania i potencjalne możliwości rozwoju poszczególnych terenów.

Plan nie wyznacza nowych terenów rozwojowych dla potrzeb zabudowy, ale odnosi się do obszaru już przeznaczonego pod realizację zabudowy i w pełni uzbrojonego – każda nieruchomość objęta planem ma możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej i zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Plan obejmuje obszar uzbrojony, obsługiwany przez komunikację publiczną, z istniejącym układem drogowym. Obszar ten wymaga niewielkiego uporządkowania istniejącego układu drogowego obejmującego drogi publiczne i wewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne. Z uwagi na konieczność dokonania regulacji terenowo-prawnych w tym zakresie, plan będzie rodził pewne skutki finansowe dla gminy.

Uchwalenie planu będzie wiązać się głównie z wykupem nieruchomości do celów publicznych oraz z obsługą procesu inwestycyjnego. Łączne wydatki z budżetu gminy na ten cel oszacowano na ok. 312 tys. zł. Środki będą sukcesywnie zabezpieczane w budżecie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta.

Przy sporządzaniu planu ważono interes publiczny i interesy prywatne, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz dostępu do sieci komunikacyjnej oraz stopnia wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Treść uchwały dotyczącej planu wraz z jej uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresem:

https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1167478/projekt-uchwaly-na-druku-br-17-xxxvii-20-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-polozony-w-centrum-czestochowy-w-rejonie-alei-najswietszej-maryi-panny-oraz-ulic-kilinskiego-i-wilsona?fbclid=IwAR1ypkLwGKWL43tqkB4cC90hL2FkwjUFmLrOzlPBHmQqAS3LnzpGrDhFRdY

 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.