Z ostatniej chwili

Otwarcie przedszkoli - zalecenia dla dyrekcji, wniosek do ministra

2020-05-04 09:30:36 informacje
img

Władze Częstochowy przesłały w czwartek dyrekcjom przedszkoli i żłobka wykaz zadań do realizacji przed ewentualnym otwarciem placówek. Chodzi o wiedzę co do obecnych potrzeb rodziców w zakresie opieki nad dziećmi oraz spełnienie niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Miasto upomina się jednocześnie w piśmie do Ministra Zdrowia o testy dla pracowników przedszkoli i żłobków wracających do pracy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło 29 kwietnia rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obecny zapis umożliwia ponowne otwarcie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Warunkiem podjęcia przez prezydenta Częstochowy decyzji o wznowieniu działalności danej placówki będzie pisemny wniosek jej dyrekcji, w którym zostanie zawarta informacja o spełnieniu warunków określonych w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, wraz z propozycją daty wznowienia działalności danej placówki (najwcześniej od 6 maja).  
Dlatego dyrektorzy placówek, oprócz analizy wytycznych MEN, zostali zobowiązani przez władze miasta do wykonania przed złożeniem wniosku następujących czynności:  
- rozpoznania potrzeb rodziców co do zapewnienia opieki nad dziećmi zapisanymi do danej placówki (od rodziców należy zebrać informacje w formie pisemnego oświadczenia i na tej podstawie dokonać kwalifikacji);
- przekazania każdemu rodzicowi/opiekunowi instrukcji i wytycznych, w oparciu o które złoży oświadczenie o ponownym objęciu dziecka opieką przedszkolną (istotne będą informacje dotyczące m.in. wykonywania pracy, czasu opieki nad dzieckiem, ewentualnej izolacji lub kwarantanny w otoczeniu domowym dziecka); uzyskanie tych danych będzie jednym z podstawowych wymogów zapewnienia zarówno dzieciom, jak i pracownikom bezpiecznych warunków pracy i opieki w czasie epidemii. Zgodnie z wytycznymi MEN pierwszeństwo w przyjęciu do placówek będzie przysługiwać dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem epidemii;
- rozpoznania, jakim zasobem kadrowym pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych dysponuje dana placówka tj. czy będzie możliwość prowadzenia żywienia w pełnym zakresie i zapewnienia opieki w danej grupie przedszkolnej;
- zebrania informacji czy pracownicy obecnie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
Ponadto władze miasta zaleciły, aby przed uruchomieniem placówki:
- dokonać przeglądu BHP zgodnie z odrębnymi przepisami,
- posprzątać i zdezynfekować pomieszczenia i sprzęty,
- zapewnić pomieszczenie wraz z wyposażeniem do izolacji,|
- w oparciu o wytyczne, o których była wcześniej mowa, opracować wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie danej placówki,
- zwrócić się z wnioskiem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM o zabezpieczenie środków ochrony osobistej i dezynfekcji.

W przypadku decyzji o uruchomieniu placówki - w widocznym dla rodziców/opiekunów miejscu i na stronie internetowej placówki trzeba będzie wywiesić procedury bezpieczeństwa i systematycznie umieszczać tam aktualne komunikaty dotyczące pracy danej placówki.
Pismo podobnej treści, tyle że w oparciu o wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostało skierowane także do dyrekcji Żłobka Miejskiego.
Prezydent Częstochowy wystąpił także do Ministra Zdrowia o sfinansowanie testów w kierunku SARS-CoV-2 dla pracowników przedszkoli i żłobków. Przeprowadzenie takich testów dla powracających do pracy opiekunów i nauczycieli przedszkolnych byłoby bardzo istotne z punktu widzenia zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w uruchomionych ponownie placówkach, a nie zostało uwzględnione w ministerialnych wytycznych..
W Częstochowie łącznie funkcjonuje obecnie 8 placówek zapewniających - w normalmych warunkach - opiekę blisko 400 dzieciom w wieku do lat 3 oraz 91 przedszkoli, z których korzysta 7,3 tysiąca dzieci (placówki publiczne i niepubliczne).
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0139 seconds.