Z ostatniej chwili

Przemoc w rodzinie - jak uzyskać pomoc Policji?

2020-04-29 12:29:34 informacje
img

Policja, obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia, podejmuje działania w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Działanie te podejmowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
Celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest jej zatrzymanie na etapie, który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa. Policja reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia przemocy w rodzinie. By jej przeciwdziałać, udostępnia m.in. kanały komunikacji dla obywateli.
* Numer alarmowy 112
W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.
* Aplikacja „Alarm 112”
Przy braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwe jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS. Aplikacja pozwala m.in. zgłosić zdarzenie alarmowe, jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również dodać adresy, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takie jak dom, praca lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji obsługiwanego urządzenia (telefonu), co umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy.
* Aplikacja „Moja Komenda”
Oprócz możliwości kontaktu z osobami obsługującymi telefon alarmowy 112, osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą się kontaktować telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Dzięki aplikacji osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać dostęp do bazy danych z informacjami o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także danymi kontaktowymi ponad 8 tysięcy dzielnicowych z kraju, którzy wyposażeni są w telefony komórkowe, a także posiadają indywidualne adresy poczty elektronicznej. Istnieje zatem możliwość nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego, jak i przesłania korespondencji e-mail do właściwego dzielnicowego.
Dzięki usługom lokalizacyjnym dostępnym w telefonie użytkowników aplikacji odnajduje ona najbliższy policyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za pomocą kodów QR.
* Platforma „Policja E-usługi”
Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://www.policja.pl/dostępna jest platforma „Policja E-usługi” również umożliwiająca kontakt z Policją. W ramach portalu dostępna jest też online Centralna Książka Telefoniczna, umożliwiająca wyszukanie danych kontaktowych jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania.
* Aplikacja „Twój Parasol”
Dla doświadczających przemocy w rodzinie lub będących jej świadkami dostępna jest bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”. Umożliwia  uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji. Daje dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie, jednakże na chwilę obecną są to jedynie dane z terenu garnizonu stołecznego (rejon podległy Komendzie Stołecznej Policji). Umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR.
* Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Chcący uzyskać fachową poradę możgą także skorzystać z Policyjnego Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30) obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji KGP.
*
Uwaga! Dla uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, zaś:
- osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora,
- osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, zwłaszcza narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z wymienionych form pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!
Nie pozostawaj obojętny! Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, powiadom odpowiednie służby!

 

Page generated in 0.0159 seconds.