Z ostatniej chwili

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

2020-06-17 15:20:33 informacje
img

Trwają opóźnione przez pandemię egzaminy ósmoklasistów. W Częstochowie przystąpiło do niech 1615 uczennic i uczniów. Czeka na nich 3716 miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

Wczoraj zdawali język polski, dziś matematykę, a jutro język nowożytny (najczęściej język angielski).

Już teraz absolwenci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W Częstochowie, w szkołach prowadzonych przez miasto, przygotowano dla nich 1496 miejsc w liceach ogólnokształcących, 1620 w technikach i 600 w branżowych szkołach I stopnia.

Do 10 lipca wnioski należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły.  

31 lipca mają zostać ogłoszone wyniki egzaminów. Od tego momentu do 4 sierpnia będzie czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Do 22 czerwca można też składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Listy kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 12 sierpnia.

Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której uczennica lub uczeń został zakwalifikowany (i chce się w niej uczyć) należy potwierdzić wolę przyjęcia. W tym celu trzeba zanieść tam oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą  ogłoszone 19 sierpnia 2020 r.

Terminy i procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminów maturalnego i ósmoklasisty reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 maja. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0141 seconds.